ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මුද්‍රිත ආවරණය

SLIIT Honours Academic Excellence with Convocation Ceremony – The Morning (22.10.2020)

SLIIT Honours Academic Excellence with Convocation Ceremony – The Moring (22.10.2020)

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo