பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SoftSkills+ 2022

SLIIT Soft Skills+ event is one of the flagship CSR Projects of SLIIT Business School which is organized with the primary objective of developing secondary school students’ soft skills such as, Positive thinking creativity, analytical thinking, leadership skills, problem-solving skills, communication skills, and teamwork.

 

Owing to its’ tremendous success over the past years, Soft Skills+ 2022 will follow an upgraded program structure and for the first time in soft skills + history, the event will be held on online platforms, including a Soft Skills-based online quiz and an online workshop for students and teachers both.
REGISTRATIONS ARE NOW OPEN !!!!
School Team  registration: https://forms.gle/QvhzqnhZvUPBQ2Wn7 
Teacher's workshop registration: https://forms.gle/rzA9p1X1p8wPurPEA

Special Notices

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo