ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Prof. Nimal Rajapakse

Deputy Vice-Chancellor
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ

Professor / Dean - Faculty of Graduate Studies & Research
උපාධි අධ්‍යයනය හා පර්යේෂණ View Profile Faculty of Graduate Studies & Research

මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර

මහාචාර්ය / පීඨාධිපති ජාත්‍යන්තර අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Professor / Dean- Faculty of Computing
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

මහාචාර්ය. සමන් තිලකසිරි

Dean/Engineering & Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Professor / Dean - Faculty of Business
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

ආචාර්ය. මලිත විජේසුන්දර

Dean
මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Colin N Peiris

Professor
School of Natural Sciences View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

මහාචාර්ය. තීක්ෂණ සුරවීර

Professor
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

මහාචාර්ය. චන්දන පෙරේරා

Professor
Mechanical Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

මහාචාර්ය. කෝලිය පුලසිංහ

Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

මහාචාර්ය. ලක්ෂ්මන් අලස්

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Prof. S. Sandarasegaram

Professor
School of Education View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Anuruddha Puswewala

Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Denzil Rosa

Professor
School of Natural Sciences View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. T.Thanaraj

Professor
School of Education View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Ranjith Perera

Associate Professor
Architecture View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Wasantha Rajapakshe

Associate Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Prof. Nagalingam Nagendrakumar

Head | Department of Information Management
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Dr. Nuwan Kodagoda

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo