ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Prof. Nimal Rajapakse

Deputy Vice-Chancellor
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ

Professor / Dean - Faculty of Graduate Studies & Research
උපාධි අධ්‍යයනය හා පර්යේෂණ View Profile Faculty of Graduate Studies & Research

මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර

මහාචාර්ය / පීඨාධිපති ජාත්‍යන්තර අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Professor / Dean- Faculty of Computing
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

මහාචාර්ය. සමන් තිලකසිරි

Dean/Engineering & Senior Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Professor / Dean - Faculty of Business
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

ආචාර්ය. මලිත විජේසුන්දර

Dean
මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Ms. Aishani Jayasinghe

Head of School
Architecture View Profile School of Architecture

Prof. Nagalingam Nagendrakumar

Associate Professor | Associate Dean
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Dr. Nuwan Kodagoda

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Jayantha Amararachchi

Head | Department of Information Technology
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Ayantha Gomes

Head | Department of Civil Engineering
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Nimsiri Abhayasinghe

Head | Department of Electrical and Electronic Engineering
Electrical & Electronic Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Migara Liyanage

Head | Department of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Mudith Karunaratne

Head | Department of Materials Engineering
Materials Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Sriyani Peiris

Head | School of Natural Sciences
School of Natural Sciences View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Naganathan Selvakkumaran

Head | School of Law
School of Law View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Dr. Janaka Wijekoon

Head | Department of Computer Systems Engineering
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Ms. Nayomi Abeysekara

Head | English Language Teaching Unit
English Language Teaching Unit View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Sarath Peiris

Head | Mathematics Unit
Mathematics Unit View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo