ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Prof. Lakshman Ratnayake

Chancellor | Chairman | Professor
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Lalith Gamage

Vice Chancellor | MD | CEO | Professor
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Nimal Rajapakse

Senor Deputy Vice - Chancellor & Provost
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ

Pro Vice - Chancellor (Academic)
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Pro Vice - Chancellor
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Pro Vice-Chancellor (Research & International)
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර

මහාචාර්ය / පීඨාධිපති ජාත්‍යන්තර අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

මහාචාර්ය. සමන් තිලකසිරි

Dean/Engineering & Senior Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Suren Peter

Professor / Dean
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Dr. Nuwan Kodagoda

Dean- Faculty of Computing
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

ආචාර්ය. මලිත විජේසුන්දර

Dean
මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Nagalingam Nagendrakumar

Associate Professor | Associate Dean
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
Computer Science & Software Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Jayantha Amararachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Prof. Sanath Jayawardena

Head | Department of Computer Systems Engineering
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Prof. Ayantha Gomes

Head | Department of Civil Engineering
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Nimsiri Abhayasinghe

Head | Department of Electrical and Electronic Engineering
Electrical & Electronic Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Migara Liyanage

Head | Department of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Mudith Karunaratne

Head | Department of Materials Engineering
Materials Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Sriyani Peiris

Head | School of Natural Sciences
Department of Applied Sciences View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo