ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පරිපාලනය මණ්ඩලය

Name Position විද්යුත් තැපෑල Telephone
Dr. Athula Pitigala-Arachchi Deputy Vice Chancellor - International athula.p@sliit.lk 011 754 3381
Prof. Colin N. Peiris Director/Academic Development & QA colin.p@sliit.lk 011 754 3130
Mr. Yashas Mallawarachchi Director / Academic Affairs & Academic Relations yasas.m@sliit.lk 011 754 3160
Mr. Chanaka Kalansuriya Director/Administration chanaka.k@sliit.lk 011 754 3101
Mr. Uditha Gamage Director / Student Services & Outreach uditha.g@sliit.lk 011 754 3170
Mr. Niraj Muthukuda Director/Finance niraj.m@sliit.lk 011 754 3104
Mr. Chaminda Lewke Bandara Director/Information Technology chaminda.b@sliit.lk 011 754 3384
Major Gen. (Rtd.) Lal Gunasekera Head Projects/Campus Safety & Security Unit lal.g@sliit.lk 011 754 2212
Mr. Suran Fernando Head/Facilities Management suran.f@sliit.lk 011 754 3306
Ms. Roshani Madarasinghe Head/Marketing roshani.m@sliit.lk 011 754 3133
Mr. Panduka Mallawarachchi Senior Manager Administration & HR panduka.m@sliit.lk 011 754 3140
Ms. Asangi Jayasinghe Senior Manager Business Development asangi.j@sliit.lk 011 754 3142
Mr. Hemantha Muthukumarana Senior Manager/Administration hemantha.m@sliit.lk 011 754 3940
Ms. Rashmi Edussuriya Senior Manager/Student Enrollment & Development Services rashmi.e@sliit.lk 011 754 4726
Ms. Dunishka Rathugama Senior Manager/Academic Affairs dunishka.r@sliit.lk 011 754 3213
Mr. Yasantha Rajaratne Senior Manager Human Resources yasantha.r@sliit.lk 011 754 3300
Ms.Ranmini Unantenne Senior Manager / Student Services, Career Guidance & Counselling ranmini.u@sliit.lk 011 754 3113
Mr. Kenneth Fleming Senior Manager International Programmes Unit kenneth.f@sliit.lk 011 754 3121
Ms. Pushpamala Perera Librarian pushpamala@sliit.lk 011 754 3180
Mr. Pubudu Kaluarachchi Senior Manager / Procurement & Supplies pubudu.k@sliit.lk 011 754 3116
Ms.Buddini Perera Manager Banking & Finance buddini.c@sliit.lk 011 754 3200
Mr. Gamini Wickramasinghe Senior Manager / Finance gamini.w@sliit.lk 011 754 3207
Mr. Kumudu Sanjeewa Manager ITSD kumudu.s@sliit.lk 011 754 3178
Mr. Lakmal Gamage Manager Administration Matara Centre lakmal.v@sliit.lk 041 754 4502
Ms. Nadee Ranchagodage Manager Academic Affairs (Faculty of Computing) nadee.r@sliit.lk 011 754 4163
Ms. Chamini Weerakkody Manager/Professional Development Programmes chamini.w@sliit.lk 011 754 3153
Ms. Harshani Champika Manager / Facility Management harshani.c@sliit.lk 011 754 3139
Mr. Saman Gunawardena Industry Liaison / Manager Industry Placements / Faculty of Computing saman.g@sliit.lk 011 754 4121
Mr. Ashoka Thilakarathne Works Engineer ashoka.t@sliit.lk 011 754 3211
Mr. Eeshana Wijesinghe Maintenance Engineer eeshana.w@sliit.lk 011 754 3199
Mr.Roshan Vishwajith Senior Engineer/Software Tech Lead roshan.v@sliit.lk 011 754 3350
Ms.Chathushka Mayadunne Senior Engineer/Software Tech Lead chatushka.m@sliit.lk 011 754 3350
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo