ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan
Title Element

පරිපාලනය මණ්ඩලය

Custom HTML
Name Position විද්යුත් තැපෑල Telephone
Mr. Chanaka Kalansuriya Director/Administration chanaka.k@sliit.lk 011 7543101
Professor Colin Peiris Director/Academic Development and Quality Assurance colin.p@sliit.lk 011 7543130
Mr. Yasas Mallawarachchi Director/Academic Affairs yasas.m@sliit.lk 011 7543160
Mr. Uditha Gamage Director/Development & Engineering Services uditha.g@sliit.lk 011 7543170
Mr. Niraj Muthukuda Director/Finance niraj.m@sliit.lk 011 7543104
Major General Lal Gunasekara (Retd) Head of Projects, Head of Safety & Security lal.g@sliit.lk 011 7542212
Mr. Panduka Mallawarachchi Senior Manager Administration & HR panduka.m@sliit.lk 011 7543140
Ms. Asangi Jayasinghe Senior Manager Business Development asangi.j@sliit.lk 011 7543142
Mr. Hemantha Muthukumarana Senior Manager/Administration hemantha.m@sliit.lk 011 7543940
Ms. Roshani Madarasinghe Head/Marketing roshani.m@sliit.lk 011 7543133
Ms. Rashmi Edussuriya Senior Manager/Student Enrollment & Development Services rashmi.e@sliit.lk 011 7544726
Ms. Dunishka Rathugama Senior Manager/Academic Affairs dunishka.r@sliit.lk 011 7543213
Mr. Yasantha Rajaratne Senior Manager Human Resources yasantha.r@sliit.lk 011 7543214
Ms.Ranmini Unantenne Senior Manager Career Guidance & Counselling ranmini.u@sliit.lk 011 7543113
Mr. Kenneth Fleming Senior Manager International Programmes Unit kenneth.f@sliit.lk 011 7543121
Ms. Pushpamala Perera Librarian pushpamala@sliit.lk 011 7543180
Mr. Pubudu Kaluarachchi Manager Procurement & Supplies pubudu.k@sliit.lk 011 7543116
Ms.Buddini Perera Manager Banking & Finance buddini.c@sliit.lk 011 7543200
Mr. Gamini Wickramasinghe Manager Finance gamini.w@sliit.lk 011 7543207
Mr. Kumudu Sanjeewa Manager ITSD kumudu.s@sliit.lk 011 7543178
Mr. Lakmal Gamage Manager Administration Matara Centre lakmal.v@sliit.lk 041 7544502
Ms. Nadee Ranchagodage Manager Academic Affairs (Faculty of Computing) nadee.r@sliit.lk 011 7544163
Ms. Iresha Donmanige Manager/Academic Affairs (Student Services), Lecturer iresha.d@sliit.lk 011 754 3210
Ms. Chamini Weerakkody Manager/Professional Development Programmes chamini.w@sliit.lk 011 754 3153
Mr. Ashoka Thilakarathne Works Engineer ashoka.t@sliit.lk 011 754 3211
Mr. Eeshana Wijesinghe Maintenance Engineer eeshana.w@sliit.lk 011 754 3199
Mr. Jinadasa Kulatunga Academic Affairs- Metro kulatunga.j@sliit.lk 011 7543141
Mr.Roshan Vishwajith Senior Engineer/Software Tech Lead roshan.v@sliit.lk 011 754 3350
Ms.Chathushka Mayadunne Senior Engineer/Software Tech Lead chatushka.m@sliit.lk 011 754 3350
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo