ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Course fees

Fees will depend on the programme. Find the schedule below for further details. Plase contact our call center for more details.

Y1- year 1 / Y2- year 2 / Y3- year 3 / Y4- year 4
Two semsters for each year

Faculty of Computing Programmes

Degree Semester Fee Total Programme Fee
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
තොරතුරු තාක්‍ෂණය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
අන්තර් ක‍්‍රි‍්‍රයාකාරීත්ව මාධ්‍ය විද්‍යාව
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) , LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2) LKR 2,740,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
Computer Systems & Network Engineering
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) , LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2) LKR 2,740,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
සයිබර් ආරක්ෂාව
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) , LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2) LKR 2,740,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) , LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2) LKR 2,740,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
දත්ත විද්‍යාව
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) , LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2) LKR 2,740,000
BSc (Hons)
Computer Systems Engineering
LKR 350,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,800,000
BSc (Hons)
Computer Science
LKR 350,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,800,000

Faculty of Engineering Programmes

Degree Semester Fee Total Programme Fee
BSc Engineering (Hons) in
සිවිල් ඉංජිනේරු
LKR 420,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 3,360,000
BSc Engineering (Hons) in
Electrical & Electronic Engineering
LKR 420,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 3,360,000
BSc Engineering (Hons) in
Mechanical Engineering
LKR 420,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 3,360,000
BSc Engineering (Hons) in
Mechanical Engineering (Mechatronics)
LKR 420,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 3,360,000
BSc Engineering (Hons) in
Materials Engineering
LKR 420,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 3,360,000
BSc (Hons)
Quantity Surveying - LJMU (UK)
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3) LKR 1,980,000
(Additional fee of GBP 920 to be paid in the final year to SLIIT)

Business School

Degree Semester Fee Total Programme Fee
BBA (Hons) Specialising in
ගිණුම්කරණය සහ මුල්‍ය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) / 350,000 (From Year 2 Sem: 2) LKR 2,740,000
BBA (Hons) Specialising in
මානව ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
අලෙවිකරණ කළමනාකරණය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
සැපයුම් හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
Quality Management
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
Business Administration - LJMU (UK)
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3) LKR 1,980,000
(Additional fee of GBP 920 to be paid in the final year to SLIIT)
BSc (Hons) Specialising in
Fashion Business & Management - MMU (UK)
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3)
£ 1,100 to be paid in the Final Year
LKR 1,980,000 + £ 1,100

Faculty of Humanities & Sciences Programmes

Degree Semester Fee Total Programme Fee
BSc (Hons) in
Biotechnology
LKR 380,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 3,040,000
BSc (Hons) in
Financial Mathematics & Applied Statistics
LKR 300,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,400,000
B.Ed (Hons) in
Physical Sciences
LKR 200,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 1,600,000
B.Ed (Hons) in
Biological Sciences
LKR 200,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 1,600,000
B.Ed (Hons) in
English
LKR 200,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 1,600,000
B.Ed (Hons) in
Social Sciences
LKR 200,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 1,600,000
B.Ed (Hons) in
තොරතුරු තාක්‍ෂණය
LKR 230,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 1,840,000
Higher Diploma in
Nursing
LKR 230,000 (Y1, Y2, Y3) LKR 1,380,000
BSc (Hons)
Psychology - LJMU (UK)
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3) LKR 1,980,000
(Additional fee of GBP 920 to be paid in the final year to SLIIT)
LLB (Hons)
Law - LJMU (UK)
LKR 300,000 (Y1, Y2, Y3) LKR 1,800,000
(Additional fee of GBP 920 to be paid beginning of each Year to SLIIT)

School of Architecture

Degree Semester Fee Total Programme Fee
B.Sc. (Hons) in
Architecture - LJMU (UK)
LKR 420,000 (Y1, Y2, Y3) LKR 2,520,000
(Additional fee of GBP 920 to be paid in the final year to SLIIT)
B.A (Hons) in
Interior Design - LJMU (UK)
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3) LKR 1,980,000
(Additional fee of GBP 920 to be paid beginning of each Year to SLIIT)

Faculty of Graduate Studies & Research

Degree Installment Fee Total Programme Fee
PGD
Postgraduate Diploma in Education
LKR 65,000 (x2) LKR 130,000
MSc in
තොරතුරු තාක්‍ෂණය
LKR 180,000 (x2)
LKR 160,000 (x1)
LKR 520,000
MSc in
Information Management
LKR 180,000 (x2)
LKR 160,000 (x1)
LKR 520,000
MSc in
Information Systems
LKR 180,000 (x2)
LKR 160,000 (x1)
LKR 520,000
MSc in
සයිබර් ආරක්ෂාව
LKR 200,000 (x2)
LKR 150,000 (x1)
LKR 550,000
MSc in
Enterprise Applications Development
LKR 200,000 (x2)
LKR 150,000 (x1)
LKR 550,000
MBA
Master of Business Administration
LKR 325,000 (x2) (Y1,Y2) LKR 650,000

Bank Details

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Bank Details

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo