ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Metro මණ්ඩපය

SLIIT Metro මණ්ඩපය කොළඹ නගර සීමාවේ ලංකා බැංකු වෙළඳ කුළුණෙහි (BoC Merchant Tower), සියලූම දිශාවන්ට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි පොදු ප‍්‍රවාහන පහසුකම් සහිත කොල්ලූපිටිය මංසන්ධියට සමීපව ස්ථානගතව ඇත. මෙහි සියළුම අධ්‍යයන සහ පොදු පරිශ‍්‍රයන් අන්තර්ජාල (Wi-Fi) පහසුකමින් යුත් අතර මෙය විද්‍යාගාර, දේශන ශාලා, පුස්තකාල සහ කියවීම් ශාලා යන පහසුකම් වලින්ද සමන්විත ගොඩනැගිල්ලකි. එය අධ්‍යයන සහ පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා හිතකර පරිසරයකින් යුක්ත වේ.

Contact Information

+94(0)11 230 1904

+94(0)11 230 1906

info@sliit.lk

SLIIT Metropolitan Campus,
BOC Merchant Tower, No #28,
St Michael’s Road,
Colombo 03.

පරිගණක පීඨය

 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - තොරතුරු තාක්‍ෂණය
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - සයිබර් ආරක්‍ෂණය
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - අන්තර් ක‍්‍රියාකාරීත්ව මාධ්‍ය
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - දත්ත විද්‍යාව
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - තොරතුරු තාක්‍ෂණය (ඕස්ට්රේලියාවේ කර්ටින් විශ්වවිද්‍යාලය)
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - පරිගණක පද්ධති සහ ජාල ඉංජිනේරු විද්‍යාව (ඕස්ට්රේලියාවේ කර්ටින් විශ්වවිද්‍යාලය)
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව (ඕස්ට්රේලියාවේ කර්ටින් විශ්වවිද්‍යාලය)

ව්‍යාපාර පීඨය

 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - මානව ප‍්‍රාග්ධන කළමනාකරණය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - අලෙවි කළමනාකරණය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - මනා සංවිධානය හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - ව්‍යාපාර කළමනාකරණ

පශ්චාත් උපාධි සහ පර්යේෂණ පීඨය

 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය - තොරතුරු තාක්‍ෂණය
 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය - තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව
 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය - තොරතුරු පද්ධති
 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය - තොරතුරු තාක්‍ෂණය - සයිබර් ආරක්‍ෂණය
 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය - තොරතුරු තාක්‍ෂණය - ව්යවසාය සංවර්ධන වැඩසටහන්
 • Master of Philosophy (MPhil)
 • Doctor of Philosophy (PhD)
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo