ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

අයදුම්පත්

උපාධි අෙප්ක්ෂක පාඨමාලා 

පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා

ශිෂ්‍ය මාර්ගෝපදේශ

SLIIT පීඨය ග්‍රන්ථ

ශිෂ්‍ය මාර්ගෝපදේශ

කර්ටින් විශ්වවිද්‍යාලය (ඔස්ට්රේලියාව) පාඨමාලා

  • [සිවිල් සහ ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධිය]
  • [පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධිය]
  • [විද්‍යුත් බලශක්ති ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධිය]
  • [යාන්ත‍්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධිය]
  • [යාන්ත‍්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධිය -Mectronics ]

විලියම් ඇන්ග්ලිස් ආයතනය (ඔස්ට්රේලියාව) පාඨමාලා

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo