பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

பயன்பாடுகள்

இளங்கலை நிகழ்ச்சிகள் 

முதுகலை நிகழ்ச்சிகள்

மாணவர் வழிகாட்டிகள்

SLIIT ஆசிரியர் புத்தகங்கள்

மாணவர் வழிகாட்டிகள்

கர்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் (ஆஸ்திரேலியா) நிகழ்ச்சிகள்

  • [சிவில் மற்றும் நிருமாணப் பொறியியலில் விஞஞான இளமாணிப் பட்டம]
  • [கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் இன்ஜினியரிங் பட்டம்]
  • [இலத்திரனியல் மின்சக்தி பொறியியல் விஞ்ஞான இளமாணிப் பட்டம]
  • [இயந்திரப் பொறியியல் விஞ்ஞான இளமாணிப ; பட்டம்]
  • [இயந்திரப் பொறியியல் விஞ்ஞான இளமாணிப ; பட்டம் - Mectronics]

வில்லியம் ஆங்லிஸ் இன்ஸ்டிடியூட் (ஆஸ்திரேலியா) நிகழ்ச்சிகள்

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo