பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Notice: Visitors to SLIIT Campuses/Centres

All visitors to SLIIT Campuses/Centres are kindly requested to show your COVID 19 - Vaccination Card at the entrance before entering the premises. Kindly ensure to follow the below health and safety guidelines.

Guidelines for Visitors

Instructions to Visitors

At the Entrance

  • Show your COVID 19 - Vaccination Card at the Entrance.
  • Follow instructions given by the security staff.
  • Do not enter campus if your body temperature is over 37  ͦC or you have Covid-19 symptoms (e.g., cough, runny nose, sore throat, shortness of breath, fever, diarrhea, loss of taste, or smell).
  • Do not enter campus if you were in contact with a suspected or known patient of COVID-19 within the last 14 days.
  • Those advised to self-quarantine by the relevant Health Authorities should not visit campus until the quarantine period is over.
  • Wash your hands with soap and water at the washing station at the main entrance

General Instructions

  • Wearing a face mask is mandatory inside the campus.
  • Maintain 1m distance between each other AT ALL TIMES.
  • MINIMIZE MOVEMENTS BETWEEN BUILDINGS.
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo