பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

#sliit     #iamsliit

SLIIT Sports Council

SLIIT Sports council promotes sports and recreational activities. At SLIIT, students engage in wide range of sports activities including 17 sports. SLIIT students have performed well with flying colors in national and international sports arena. The Malabe campus has excellent indoor and outdoor sports facilities. These include a large playground, tennis courts, a basketball court, indoor Badminton courts and a well-equipped gymnasium.

SLIIT Sports News

SLIIT Sports Photo Gallery

Badminton

Basketball

Football

Futsal

Hockey

Karate

Netball

Rugby

Swimming

Table Tennis

SLIIT Shuttle Buds

SLIIT Shuttle Buds is an Invitational Inter University and Age group Badminton Championship organize by the SLIIT Sports Council along with the SLIIT Badminton team for School and university students. Over 500 schools and university students join forces in the spirit of sportsmanship, and participate in the SLIIT ShuttleBuds Badminton Championship every year.

Contact Details

Name: Ms.Hithaishi Jayawardana (Sports Coordinator)
Tel no: 011 754 3139
Email: hithaishi.j@sliit.lk

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo