பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

மாத்தறை நிலையம

இந்த நிலையமானது மாத்தறையினைச் சூழவூள்ள மாணவர்களின் சௌகரியம் கருதி தாபிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையமும் ஏனைய வளாகங்களிலுள்ளவாறு முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் தமது விருப்பத்திற்குரிய பாடநெறிகளினைத் தொடருவதற்கான அனைத்து வசதிகளையூம் கொண்டுள்ளது. மாணவர்கள் மாத்தறை நிலையத்தில் இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கு அல்லது வியாபார முகாமைத்துவத்திற்கு இணையான டிப்ளோமா மற்றும் டிப்புளோமா நிகழ்ச்சித்திட்டங்களினையூம் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அத்தகைய கற்கைகளினை நிறைவூ செய்வதற்காகஇ மாணவர்கள் கொழும்பு நகர வளாகத்திற்கும் அல்லது மாலபே வளாகத்திற்கும் தமது டிப்ளோமாஇ விஞ்ஞான இளமாணி பட்டம்இ வியாபார நிருவாக இளமாணிப் பட்டம் மற்றும் விஞ்ஞான இளமாணி விசேட சிறப்பு பட்டம் என்பவற்றினைப் பெறுவதற்காக தங்களின் உயர்கல்வியினைத் தொடருவதற்காக இடம் மாறிக் கொள்ளலாம்.

Contact Information

+94(0)77 741 4647

+94(0)41 754 4501

+94(0)41 222 1048

infomatara@sliit.lk

SLIIT மாத்தறை நிலையம், இல. 24, 5 வது மாடி, ஈ.கே.கூரே பில்டிங், அனகிரக தர்மபால மாவத்தை, மாத்தறை.

கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தகவல் தொழில்நுட்பம்
  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தகவல் முறைமை பொறியியல
  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - சைபர் பாதுகாப்பு
  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - ஊடாடு ஊடகத்துறை
  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தரவு அறிவியல்
  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - மென்பொருள் பொறியியல்
  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தகவல் தொழில்நுட்பம் (கர்டின் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியா)
  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - கணனி முறைமையூம் வலையமைப்பும் (கர்டின் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியா)
  • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - மென்பொருள் பொறியியல் (கர்டின் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியா)

வியாபார பீடம்

  • வியாபார இளமானி (சிறப்பு) பட்டம் - வணிக மேலாண்மை
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo