பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT மாலபே வளாகஸ், நியூ கண்டி ரோடு, மாலபே.

+94 11 241 3901

If you have any feedback or comments on our service, please let us know.

*click on the "Service Feedback Form" to send a feedback on our service

If you wish to contact our administrative staff, use following link

*click on the "Administrative Staff Contact List"

Facebook

94,410

Linkedin

24,459

Instagram

8,739

YouTube

2,483
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo