பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

FEEDBACK OF OUR SERVICE

Please send us details about the incident you would like to report. Our Feedback Center will analyze your feedback and take the appropriate measures in order that the reported situation will not occur at any other time in the future.

1 Step 1
Incident Locationwhere the incident happened
Incident Datepick the date incident happened
Feedback Detailsdescribe the incident
0 /
Desired Outcomea solution that you suggest
0 /
Previous
Next

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo