ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan
විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු විද්‍යා (ගෞරව) උපාධි - සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව

With a strong focus on building theoretical and practical based study, the Bsc in Civil Engineering incorporates the students to gain hand in experience in real time assignments, group projects, and co-curricular activities. The students are required to attend an internship in their vacation period as a part of their degree.

විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු විද්‍යා (ගෞරව) උපාධි - විද්‍යුත් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව

With a strong focus on building theoretical and practical based study, the BSc Engineering (Hons) Degree in Electrical And Electronic Engineering incorporates the students to gain hand in experience in real time assignments, group projects, and co curricular activities. The students are required to attend an internship in their vacation period as a part of their degree

විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු විද්‍යා (ගෞරව) උපාධි - යාන්ත‍්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව

With a strong focus on building theoretical and practical based study, the BSc Engineering (Hons) Degree in Mechanical Engineering (Mechatronics specialization) incorporates the students to gain hand in experience in real time assignments, group projects, and co-curricular activities. The students are required to attend an internship in their vacation period as a part of their degree.

විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු විද්‍යා (ගෞරව) උපාධි - යාන්ත‍්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව

With a strong focus on building theoretical and practical based study, the BSc Engineering (Hons) Degree in Mechanical Engineering incorporates the students to gain hand in experience in real time assignments, group projects, and co-curricular activities. The students are required to attend an internship in their vacation period as a part of their degree.

BSc Eng (Hons)

Materials Engineering

විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු විද්‍යා (ගෞරව) උපාධි - ද්‍රව්‍ය ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Materials Engineers are the vanguard of discovering the best material solutions for products. From designing the perfect combination of components for an aeroplane wing to developing materials for medical implants, they build the foundations of new technology and groundbreaking progress. The final two years deliverr subjects for specializations such as Metallic Material, Polymeric Materials, Ceramic Materials, and Nano-materials

Curtin University Australia

Civil & Construction Engineering

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Construction Engineering)

Civil engineers design and construct bridges, roads, harbours, highways, dams, irrigation and water supplies, hydro-electric projects, tall buildings and other large structures.As our built environment becomes increasingly complicated,ambitious construction projects can only be completed by teams of people with different skills, working together.

Curtin University Australia

Mechanical Engineering

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

Mechanical engineers analyse and develop technical systems that involve motion. They help society to harness the energy and forces that exist in nature. The conception, design, manufacturing, maintenance and management of systems, ranging from micromechanical devices through to massive power generating turbines, are all within the scope of mechanical engineering.

Curtin University Australia

Electrical and Electronic Engineering

Electrical and Electronic Engineering

Electrical power engineers are involved in the generation, transmission and distribution of electricity.  Global demands on resources have placed an urgent emphasis on supplying affordable, environmentally responsible power.

UK Degree

Architecture

Architecture

The complete study of Architecture requires 5 years of full-time Architectural education. The SLIIT School of Architecture offers the complete pathway in 2 stages: the three-year full-time Bachelor’s Degree in Architecturefollowed by a recommended placement year, leading onto the 2-year Master’s Degree in Architecture.

Quantity Surveying

The BSc (Honours) Quantity Surveying programme aims to provide fundamental knowledge and develop an advanced understanding of the theory and practice of construction technology, law, procurement, construction contracts, measurement,

SLIIT ඉංජිනේරු පීඨයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණික ආයතනයේ තොරතුරු තාක්ෂණික ඉංජිනේරු පීඨය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉංජිනේරු අධ්‍යයනය, පර්යේෂණ, දැනුම හා බෙදා හැරීමේ කේන්ද්රස්ථානයයි. ප්‍රමුඛ කථිකාචාර්යවරුන්, පර්යේෂකයන් සහ ප්රයෝජනවත් අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සමන්විත වන අතර, සිසුන්ට ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් හා දැනුමක් ලබා දෙනු ඇත.

සිසුන්ගේ පාඨමාලාවල හැදෑරීම හා ඔවුන් වෘත්තීමය හා වෘත්තිය සඳහා වැඩ කරන බව දැන ගැනීම සඳහා සිසුන් හොඳින් පුහුණු වනු ඇත. නවීන තාක්ෂණික ලෝකයේ නවීන නායකයන් බිහිකිරීම සඳහා අපගේ ශාස්ත්රීය වැඩසටහන් නිර්මාණය කර ඇත.

පීඨයේ පුවත්

විද්යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉංජීනේරු දෙපාර්තෙම්න්තුව
ඉංජිනේරු විද්‍යා

යාන්ත්රික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව
ඉංජිනේරු විද්‍යා

ද්‍රව්‍ය ඉංජීනේරු දෙපාර්තමේන්තුව
ඉංජිනේරු විද්‍යා

දෙපාර්තමේන්තුව
සිවිල් ඉංජිනේරු

දෙපාර්තමේන්තුව
Quantity Surveying

සිදුවීම් දින දර්ශනය

ප්‍රවේශය සහ බඳවා ගැනීම

දැන්ම අයදුම් කරන්න

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo