ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BSc Engineering (Hons)

in Materials Engineering

Materials Engineers are the vanguard of discovering the best material solutions for products. From designing the perfect combination of components for an aero plane wing to developing materials for medical implants, they build the foundation of new technology and groundbreaking progress.

 • Metallic materials
 • Polymeric materials
 • Ceramic materials
 • Nanomaterials

Students Undergo 6 Months Of Compulsory Industrial Training At The End Of Their 2nd And 3rd Years Respectively, Split Into 3 Months Each.

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • Metal, Polymer, Ceramic Industries
 • Research and Development
 • Nanomaterials
 • Energy
 • Automotive
 • Design and Manufacturing
 • Building and Construction
 • Advance Materials
 • Aerospace
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • Entry : February / September
 • Location : Malabe
 • Offshore : Weekdays
 • Examinations : Weekdays

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum of two “C” passes and one “S” pass in GCE Advanced Level (Local) in the Physical Science Stream (Combined Mathematics, Physics and Chemistry) in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT OR Minimum of two “B” passes and one “C” pass in GCE Advanced Level (Cambridge or Edexcel) covering Combined Mathematics, Physics and Chemistry in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
CE1011 Engineering Mechanics 04
ME1010 Engineering Design & Processes 04
EC1021 Electrical Systems 03
MA1302 Engineering Mathematics l 03
EL1202 English Language Skills l 03
CE1912 Introduction to Sustainable Engineering 02
සෙමෙස්ටර් 2
ME1030 Engineering Skills Development 03
ME1040 Engineering Principles & Communication 04
MT1010 Engineering Materials 04
MA1312 Engineering Mathematics ll 03
EC1441 Engineering Programming 03
EL1212 English Language Skills ll 02
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
MT2010 Materials Structure and Defects 03
CE2721 Fluid Mechanics and Thermodynamics 04
ME2011 Mechanics of Solids 1 03
MT2020 Metals & Alloys 03
MA2302 Engineering Mathematics 111 03
සෙමෙස්ටර් 2
ME2030 Manufacturing Processes 1 03
MT2040 Ceramics Engineering 03
MT2050 Chemical Thermodynamics & Phase Equilibria 03
MT2060 Material Processing 03
MT2070 Material Characterization Techniques 03
CE3910 Humanities I
Industrial Training
MT2080 Industrial Training 1
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
ME3031 Mechanics of Solids 11 04
MT3010 Plastic & Rubber 03
ME3100 Manufacturing Processes 11 03
MT3020 Phase Transformation & Kinetics 03
MT3030 Construction & Building Materials 03
CE3910 Humanities 11
සෙමෙස්ටර් 2
MT3040 Corrosion Engineering 03
MT3050 Nanomaterials and Nanotechnology 03
ME3081 Engineering Management 03
MT3060 Composite Materials 03
ME3091 Law of Engineers 03
MT3070 Welding & Joining Processes 03
Industrial Training II
MT3080 Industrial Training II 03
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
MT4010 Material Engineering Project I 04
ME4111 Industrial Management & Marketing 03
3 Elective Modules from following:
MT4030 Advanced Engineering Materials 03
MT4050 Materials Modelling 03
MT4060 Surface Engineering 03
MT4070 Magnetic Materials 03
ME4091 Energy Technology and Sustainability 03
සෙමෙස්ටර් 2
MT4080 Material Engineering Project II 04
MT4090 Material Application & Design 03
MT4100 Recycling & Sustainable Materials 03
2 Elective Modules from following:
MT4110 High temperature Materials 03
MT4120 Advanced Manufacturing Processes 03
MT4130 Energy Materials 03
MT4140 Bio-Materials 03
MT4150 Electronic Materials 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Acadamic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs. 420,000 will have to be paid to SLIIT for a period of 4 years. (Please Note that an year comprises of 2 Semesters)

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo