ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Department of Civil Engineering

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Prof. Ayantha Gomes

Head | Department of Civil Engineering
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

මහාචාර්ය. සමන් තිලකසිරි

Dean/Engineering & Senior Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Nihal Somaratne

Senior Lecturer (Higher Grade)
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Gobithas Tharmarajah

Senior Lecturer (HG) & Executive Director/Value Engineering Cell
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Prof. Shiromi Karunaratne

Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Prof. Upaka Rathnayake

Associate Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Prof. Niranga Amarasingha

Associate Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Janaka Perera

Senior Lecturer (Higher Grade)
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Chandana Kulasuriya

Senior Lecturer (Higher Grade)
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Himali Kanchanamala

Senior Lecturer (Higher Grade)
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Susantha Wanniarachchi

Senior Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Sanathanan Velauthapillai

Senior Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Hemantha Bandara

Senior Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Daminda Niroshana

Senior Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Himasha Abeysitiwardana

Assistant Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Kelum Sandamal

Assistant Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Vindhya Basnayake

Assistant Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Nihal Jayamaha

Academic Fellow
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Kavishan Ranatunga

Assistant Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Isuru Madhushan

Assistant Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Sanjana De Zoysa

Assistant Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Phapetha Thadsanamoorthy

Assistant Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Sudara Withana

Assistant Lecturer
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Manusha Eeshwara

Research Assistant
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Sarala Gunathilaka

Research Assistant
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Fuwad Ahmed

Instructor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Senuri Wijekoon

Instructor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Helani Perera

Instructor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Pasindu Karunathilake

Instructor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Devki Dewanga Perera

Instructor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Mr. Nipuna Senaratne

Instructor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Administration Staff

Name Position Telephone විද්යුත් තැපෑල Campus
Mr. Prabodha Jinasena Training Engineer +94 11 754 4312 prabodha.j@sliit.lk Malabe
Mr. Sashika Mendis Manager Administration +94 11 754 4330 sashika.m@sliit.lk Malabe
Ms. Bimalka Gunaratne Management Assistant - Grade I +94 11 754 4302 bimalka.g@sliit.lk Malabe
Ms. Dilani Gunaratne Management Assistant - Grade I +94 11 754 4356 dilani.g@sliit.lk Malabe
Ms. Subhani Rupasinghe Management Assistant - Grade I +94 11 754 4755 subhani.r@sliit.lk Malabe
Ms. Yasara Lasandi Management Assistant - Grade ll - yasara.l@sliit.lk Malabe
Ms. Deemanthi Edward Management Assistant - Grade ll - deemanthi.e@sliit.lk Malabe
Mr. Pathum Udawaththa Management Executive - Grade II +94 11 754 4325 pathum.u@sliit.lk Malabe
Mr. Sunil Madanayake Senior Executive/Laboratory Service +94 11 754 4335 sunil.p@sliit.lk Malabe
Ms. Kasuni Pabasara Technical Executive - Grade II - kasuni.p@sliit.lk Malabe
Mr. Sikano Rajudeen Technical Executive - Grade I - sikano.r@sliit.lk Malabe
Mr. Chamath Nanayakkara Technical Assistant - IT - chamath.n@sliit.lk Malabe
Mr. Ananda Mahaarachchi Senior Executive/Laboratory Service +94 11 754 4334 ananda.m@sliit.lk Malabe
Ariyasena Vindanepathirana Automobile lab - - Malabe
Mr. Laksman Kumarasiri Office Aide - Grade II +94 11 754 4325 laksman.k@sliit.lk Malabe
Mr. Chamila Nishantha Operations Assistant - Grade II +94 11 754 4325 chamila.n@sliit.lk Malabe

Courses Offered by Department Of Civil Engineering

සිවිල් ඉංජිනේරු

With a strong focus on building theoretical and practical based study, the Bsc in Civil Engineering incorporates the students to gain hand in experience in real time assignments, group projects, and co-curricular activities. The students are required to attend an internship in their vacation period as a part of their degree.

Electrical & Electronic Engineering

With a strong focus on building theoretical and practical based study, the BSc Engineering (Hons) Degree in Electrical And Electronic Engineering incorporates the students to gain hand in experience in real time assignments, group projects, and co curricular activities. The students are required to attend an internship in their vacation period as a part of their degree

පහසුකම්

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo