ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BSc Engineering (Hons)

in Electrical & Electronic Engineering

With a strong focus on building theoretical and practical based study, the BSc Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering provides appropriate technical knowledge in Electrical & Electronic Engineering including hands on experience in practical scenarios. The course is structured also to gain interdisciplinary problem solving skills, social awareness and confidence required to build outstanding high caliber engineers.

 • Electronic Engineering (En)
 • Communications Engineering (Ce)
 • Electrical Engineering (Ee)
 • Computer Systems Engineering (Cs)
 • Network Engineering (Ne)

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • Electronic
 • Telecommunication
 • Electrical Power
 • Data Communication
 • Networking
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • Entry : February / September
 • Location : Malabe
 • Offshore : Weekdays
 • Examinations : Weekdays

Programme Outcomes

 • Apply knowledge of mathematics, basic sciences and engineering fundamentals to analyse complex problems in the electrical and electronic engineering and related engineering disciplines.
 • Identify, formulate, research literature, conduct investigations and solve complex electrical and electronic engineering problems reaching valid conclusions.
 • Design systems, components, or processes to meet desired needs within realistic constraints.
 • Investigate complex electrical and electronic engineering problems using research-based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data.
 • Create, select, and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools necessary to complete complex electrical and electronic engineering activities.
 • Apply reasoning informed by contextual knowledge to assess the impacts of engineering solutions in a global, economic, environmental, societal, legal, cultural, and health and safety context.
 • Demonstrate broad knowledge of sustainable development concepts and practices required for dealing with issues related to professional engineering practice.
 • Demonstrate broad knowledge on ethical principles and commitment to professional ethics, responsibilities, and norms of engineering practice.
 • Function effectively within a multidisciplinary and multicultural team as a team member, manager, or team leader.
 • Communicate effectively on complex engineering activities with a wide variety of audiences by means of appropriate designs, plans, reports presentations and instructions.
 • Demonstrate broad knowledge of management and business practices, including financial management, risk and change management.
 • Engage in independent and life-long learning through continually extending and building on professional understanding and skills acquired during undergraduate learning.

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum of two “C” passes and one “S” pass in GCE Advanced Level (Local) in the Physical Science Stream (Combined Mathematics, Physics and Chemistry) in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT OR Minimum of two “B” passes and one “C” pass in GCE Advanced Level (Cambridge or Edexcel) covering Combined Mathematics, Physics and Chemistry in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
CE1020 Statics and Hydrostatics 03
EC1022 Electrical Systems 03
MA1111 Engineering Mathematics I 04
ME1050 Introduction to Engineering Design and Communication 04
EL1203 English Language Skills I 03
CE1913 Introduction to Sustainable Engineering 02
සෙමෙස්ටර් 2
EC1450 Fundamentals of Programming 03
MA1121 Engineering Mathematics II 03
MT1010 Engineering Materials 04
ME1031 Engineering Skills Development 03
ME1060 Dynamics 03
EL1213 English Language Skills II 02
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
ME2820 Fluid Mechanics and Thermodynamics 03
EC2093 Foundations of Digital Design 03
EC2203 Electrical Circuits 03
EC2493 Object Oriented Programming 03
EC2132 Microcomputers 03
MA2111 Engineering Mathematics lll 03
සෙමෙස්ටර් 2
EC2140 Analogue Electronics 03
EC2113 Signals and Systems 03
EC2220 Electrical Machines and Power Systems 03
EC2731 Data Structures and Algorithms 03
EC2403 Computer Networks 03
MA2121 Engineering Mathematics IV 03
Humanities l 02
Industrial Training Part 1
EC2922 Industrial Training l 03
කේතය
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
EC3250 Electrical Measurements and Instrumentation 03
EC3613 Communication Engineering I 03
EC3503 Control Systems 03
EC3013 Electronic Design 03
EC3193 Electrical Machines and Stability 03
EC3550 Robotics and Controls 03
සෙමෙස්ටර් 2
ME3260 Industrial Project Management 02
ME3250 Engineering Economics 02
EC3203 Engineering Electromagnetics 03
EC3103 Advanced Digital Design 03
EC3033 Power Electronics 03
EC3213 Power Systems Analysis 03
Humanities II 03
Industrial Training Part 2
EC3902 Industrial Training II
මොඩියුලය සම්මාන සෙමෙස්ටර් 1 EC3612 Communication Engineering l 03 EC3502 Control Systems 03 EC3061 Design Project I 03 3 Elective Modules from the following * EC3012 Electronic Design 03 EC3212 Power Systems Analysis 03 EC3202 Engineering Electromagnetic 03 EC3462 Embedded Systems Engineering l 03 EC3472 Digital Multimedia Content 03 EC3482 Foundations in Computer Engineering 03 EC3232 Electrical Installations 03 EC3702 Real Time Operating System 03 EC3042 Physical and Optoelectronics 03 සෙමෙස්ටර් 2 EC3071 Design Project II 03 ME3081 Engineering Management 03 EC3522 Data Communication and Networking 03 3 Elective Modules from the following * EC3102 Advanced Digital Design 03 EC3022 Radio Frequency and Microwave Electronics 03 EC3032 Power Electronics 03 EC3242 Power Systems Protection 03 EC3192 Electrical Machines and Stability 03 EC3532 Advanced Control Systems 03 EC3622 Communication Engineering II 03 EC3641 Digital Access Systems 03 EC3712 Embedded Software Engineering 03 EC3722 Information Security 03 EC3540 Computing for Engineers 03 Humanities II Industrial Training Part 2 EC3901 Industrial Training II
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
EC4830 Comprehensive Design Project 03
EC4840 Individual Research Project 02
EC4920 Legal Environment in Electrical Engineering 02
EC4930 Entrepreneurship Skills Development 01
ME4112 Industrial Management and Marketing 03
2 Elective Modules from the following *
EC4650 Communication Engineering II 03
EC4440 Data Communication and Networking 03
EC4710 Embedded Systems Programming 03
EC4483 Computer Vision and Image Processing 03
EC4553 Digital Signal Processing 03
EC4530 Machine Learning 03
EC4213 Electrical Power Transmission and Distribution 03
EC4261 High Voltage Engineering 03
සෙමෙස්ටර් 2
EC4830 Comprehensive Design Project 03
EC4840 Individual Research Project 04
3 Elective Modules from the following *
EC4220 Power Systems Protection 03
EC4253 Renewable Energy Systems 03
EC4270 Electrical Installations 03
EC4280 Power Electronic Applications and Control 03
EC4450 GPU programming 03
EC4470 Network Management and Performance Evaluation 03
EC4673 Wireless Communications 03
EC4540 Pattern Recognition 03
EC4720 Real Time Embedded Operating Systems 03
EC4560 Automation & Process Control 03
* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

* Electives to be chosen with the prior approval of the Acadamic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs. 420,000 will have to be paid to SLIIT for a period of 4 years. (Please Note that an year comprises of 2 Semesters)

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo