ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

#sliit     #iamsliit

January

- Fresher’s day

February

- Wiramaya (classical music event by FCSC)

March

- Get together
- Kalanethra

April

- Wasantha Muwadora

May

- Dhamma Deshana by business faculty
- Ifthar

June

- Ganthera (classical music event by FESC)

July

- Esala Kalapaya

- Thorana by FESC
- Dhamma Deshana by SIS
- Pirith by FCSC
- Almsgiving by FBSC

August

- SLIIT’s Got Talent by FESC
- Business Conference by FBSC

September

- SLIIT walk

October

- Lantharuma (classical musical event by FBSC)

November

- Blood donation by FCSC

December

- Carols
- Walk charity project

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo