ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan
Master of Business Administration
Master of Science Architecture
MSc in Information Technology

Master of Science Degree in Information Technology is specially designed to provide a core of advanced knowledge in Information Technology supplemented by a range of options within the areas of Software Engineering, Computer Networks, e-business Technologies, Database Management and Administration, Business Information Systems, etc.

MSc in Information Management

Master of Science Degree in Information Management gives the participants a real edge in modern business development and planning, using Information Technology tools. This programme guides students through a proven framework for integrating IT with business by developing a comprehensive Information Technology Strategic Plan. The Programme equips candidates with information literacy skills and the technical background necessary to function in a fast changing business environment with increased use of computer networks, electronic publishing and the Internet.

MSc in Information Systems

Master of Science Degree in Information Systems covers areas of critical importance to IT employers, such as project and change management, emerging technologies, IT strategy and governance, and compliance, security and service provision. You will develop a strong capability in supporting, managing and changing business processes through information and communications technology and information systems.

Master of Business Administration
Enterprise Applications Development

The Master of Science Degree programme in Information Technology Specializing in Enterprise Applications Development is designed for those aspiring to be Software Architects. Software Engineers and Software Developers need to learn techniques and technologies to architect and engineer large scale software projects.

සයිබර් ආරක්ෂාව

Master of Science Degree in Information Technology Specializing in Cyber Security is identified as a key global issue facing government, business and individuals.

The widespread use and dependence on online services brings about new challenges of ensuring our digital economy remains secure, resilient and trusted. Increasing vulnerability witnessed by the intensity of malicious cyber activities taking place has led to the urgent need for specialists in the field.

Master Of Philosophy (Mphil)

Our MPhil degrees are offered in both Computing and Engineering fields. These programmes have been developed while considering the latest industry trends and immerging technologies that’s currently being used in the industry. The candidate has to proceed with this programme in research work. Since SLIIT is always encourage individuals to mold in inventions to develop the nations wellbeing.

Doctor Of Philosophy (Phd)

We offer a wide selection of PhD courses under Computing and Engineering fields. These programmes involve an applicant being assigned to a supervisor for guidance in conducting the research. The applicant and supervisor/s work together to achieve the objectives of the research programme. If the applicant has no previous experience in conducting research, SLIIT will guide them through the proceedings with the existing panel of resource personnel. SLIIT will provide a foreign supervisor from its Honorary Professors Network to nurture and sustain internationally acclaimed research at SLIIT.

Master of Business Administration

We offer a wide selection of PhD courses under Computing and Engineering fields. These programmes involve an applicant being assigned to a supervisor for guidance in conducting the research. The applicant and supervisor/s work together to achieve the objectives of the research programme. If the applicant has no previous experience in conducting research, SLIIT will guide them through the proceedings with the existing panel of resource personnel. SLIIT will provide a foreign supervisor from its Honorary Professors Network to nurture and sustain internationally acclaimed research at SLIIT.

Welcome to SLIIT Faculty of Graduate Studies

SLIIT විසින් තම ක්ෂේත්රයන් හි නායකයින් ලෙස කටයුතු කරන, විවේචනාත්මක අදහස් සහිත ස්වාධීන, විශ්ලේෂණාත්මක බලවත් පුද්ගලයන් හැඩගැන්වීමට සැලසුම් කර ඇති පශ්චාත් උපාධි විකල්පයන් රාශියක් ස්ථාපිත කර ඇත. ප්‍රයෝගික නිරාවරණය හා අත්දැකීම් පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කරමින්, අපි පුළුල් අධ්‍යයන ප්‍රවේශයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු. මෙය අපගේ අති නවීන පහසුකම් සමඟින් අපගේ පශ්චාත් උපාධි සිසුන්ට වැඩ ලෝකයෙහි සාර්ථකත්වයට අද්විතීය ඉගෙනුම් අත්දැකීමක් ලබා දීමට ඉඩ සලසයි. අපේ පරමාර්ථය වන්නේ අපගේ සිසුන්ගේ උපරිම විභවතාවන් කරා ළඟා වීමට මග පෙන්වීමයි.

පීඨයේ පුවත්

පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්

Master Of Philosophy (Mphil)

Doctor Of Philosophy (PhD)

සිදුවීම් දින දර්ශනය

ප්‍රවේශ පත්‍ර
and Intake

දැන්ම අයදුම් කරන්න

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo