ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Faculty Board - Faculty of Graduate Studies & Research

Name Position
මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ Dean
Prof. Ruwan Jayathilaka Coordinator Master of Business Administration
Prof. Upaka Rathnayake MPhil/PhD Research Coordinator & Faculty Representative - FoE
Dr. Dharshana Kasthurirathne MPhil/PhD Research Coordinator & Faculty Representative - FoC
Mr. Samantha Rajapaksha Coordinator M.Sc. in Information Technology (MSc in IT)
Dr. Anuradha Jayakody Coordinator M.Sc. in Information Systems (MSc in IS)
Dr. Janaka Wijekoon Coordinator M.Sc. in Information Management (MSc in IM)
Dr. Lakmal Rupasinghe Coordinator M.Sc. in Information Technology Specialization in Cyber Security (MSc. IT(CS)
Mr. Dilshan Silva Coordinator M.Sc. in Information Technology Specialization in Enterprise Applications Development (MSc. IT(EAD)
Ms. Pushpamala Perera. Librarian
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo