ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan
තොරතුරු තාක්‍ෂණය

Infomation technologists, computer scientists, softwareengineers, programmers and other computing professionalsare experts on how technology works and how computing canaddress even the most complicated and intricate problems.

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

පරිගණක පද්ධති සහ ජාල ඉංජිනේරු විද්‍යාව

BSc (Hons) in Information Technology Specializing in Computer Systems & Network

The programme aims to provide students with the knowledge, skills and comprehension required to allow them to contribute to the planning, design and management of modern network based computer systems. The degree programme delivers an extensive knowledge on computer hardware, network engineering, embedded systems, communication systems, interface design and automation.

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව

BSc (Hons) in Information Technology Specializing in Software Engineering

Software engineering is the discipline of designing, creating and maintaining software by applying technologies and practices from computer science, project management, engineering, application domains, interface design, digital assets management and other fields.

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව

BSc (Hons) in Information Technology Specializing in Information Systems Engineering

Information systems engineering specialty programme is the key to develop and manage complex systems that solve real-world problems. The students get to enhance their knowledge on areas namely, Project management, Software quality assurance, Data management so on so forth.

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

සයිබර් ආරක්ෂාව

BSc (Hons) in Information Technology Specializing in Cyber Security

The course is designed for students who wish to gain an accelerated early career in cyber/information security. It will prepare you for a successful career in the various roles directly and indirectly connected to the world of computer, network and information security.

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

අන්තර් ක‍්‍රි‍්‍රයාකාරීත්ව මාධ්‍ය විද්‍යාව

BSc (Hons) in Information Technology Specializing in Interactive Media

Our Interactive Media degree will give you the capability to create the new varieties of interactive media content that are transforming our society and culture. The unique multidisciplinary degree brings together technical, creative and socio-cultural perspectives through Design Ideation, 3D Modeling & Animation, and Digital Video Production Etc

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

දත්ත විද්‍යාව

BSc (Hons) in Information Technology Specializing in Data Science

The meticulous curriculum focuses on the fundamentals of computer science, statistics, and applied mathematics, while incorporating real-world examples. Graduates are prepared to succeed in specialized jobs involving everything from the data pipeline and storage, to statistical analysis and eliciting the story the data tells.

Computer Systems & Networking

Computer networks form the backbone of modern information systems. This course will help you fully understand computer network design and development technologies so you can pursue career opportunities in this rapidly expanding field.

මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Software engineers incorporate the latest technology in thedesign and implementation of large-scale software systems forcommercial purposes.This course aims to produce graduates who are well-versed inthe principles of design, measurement and analysis appliedin the context of the development of software-based systems.

මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Software engineers incorporate the latest technology in thedesign and implementation of large-scale software systems forcommercial purposes.This course aims to produce graduates who are well-versed inthe principles of design, measurement and analysis appliedin the context of the development of software-based systems.

පරිගණක පීඨයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ විවිධ අංශවල විශේෂිත පාඨමාලා රැසක් සහිතව SLIIT පරිගණක පීඨය සමන්විත වේ. සිසුන්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව වඩාත් ගැලපෙන මාර්ගයක් තෝරා ගැනීමට හැකි අතර ඔවුන්ගේ තෝරාගත් ක්ෂේත්රයේ සැලකිය යුතු වෘත්තීන් හි නිරත වීමට ඉඩ සලසයි.

පරිගණක කථිකාචාර්යවරුන් හා පුළුල් පරිගණක පරිගණක විද්‍යාගාර සමඟ ඒකාබද්ධව, SLIIT අධ්යයනායතනයේ පරිගණක පීඨය සිසුන්ට සිය පරිගණන කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සුදුසු පරිසරයක් ඇති කරයි.

අපගේ පරිගණක උපාධි පිරිනමනු ලබන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අනුමත කරන ලද පරිදිය. තවද SLIIT ආයතනය පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාල හා අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකු ලෙසද කටයුතු කරයි.

එමෙන්ම සිසුන්ට ශ්‍රී ලංකාව තුළ Curtin University මගින් පිරිනමන උපාධිද අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව සිසුන්ට තිබේ. තවද SLIIT ආයතනය, එක්සත් ජනපදයේ, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, කැනඩාවේ සහ ඕස්ට්රේලියාවෙහි හවුල් කරගත් විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමටද සිසුන්ට අවස්ථාව සලසා ඇත.

පීඨයේ පුවත්

Department Of Information
Technology

Department of Computer Science & Software Engineering

Department of Computer Systems Engineering

සිදුවීම් දින දර්ශනය

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo