ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

Specialising in Software Engineering

Software engineering is the discipline of designing, creating and maintaining software by applying technologies and practices from computer science, project management, engineering, application domains, interface design, digital assets management and other fields.

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
 • Business Analyst
 • Full Stack Developer
 • UX Engineers
 • Software Architect
 • Project Manager
 • ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
 • Android developer
 • IOS Developers
 • Systems Analytics
 • ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
 • Information Security Analyst
 • Project Manager
 • Software Quality Assurance
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Kurunegala / Jaffna
 • විභාග: සතියේ දිනවල / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 ”D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting, and pass the Aptitude Test conducted by SLIIT. To progress from the second year to the third year of the specialisation, a student must meet the minimum GPA requirement specified by the Faculty.

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT11120 Introduction to Programming 04
IT1030 Data Communication Networks 04
IT1130 Mathematics for Computing 04
IT1040 Fundamentals of Computing 04
සෙමෙස්ටර් 2
IT1160 Discrete Mathematics 04
IT1170 Data Structures and Algorithms 04
SE1010 මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව 04
IT1150 Technical Writing 04
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT2120 Probability and Statistics 04
SE2010 Object Oriented Programming 04
IT2130 Operating Systems & System Administration 04
IT2140 Database Design and Development 04
සෙමෙස්ටර් 2
IT2011 Artificial Intelligence & Machine Learning 04
IT2150 IT Project 04
SE2020 Web and Mobile Technologies 04
IT2160 Professional Skills 04
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT3120 Industry Economics & Management 04
SE3090 Software Engineering Frameworks 04
SE3100 Architecture based Development 04
SE3110 Quality Managment in Software Engineering 04
සෙමෙස්ටර් 2
IT3190 Industry Training 04
SE3120 Distributed Systems 04
SE3130 User Experience Research & Design 04
IT3160 Research Methods 04
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT4200 Research Project - I 06
SE4070 Secure Software Development 04
SE4080 Cloud Native Development 04
SE4100 Deep Learning 04
SE4090 Mobile Application Design & Development 04
සෙමෙස්ටර් 2
IT4200 Research Project - II 06
SE4110 Current Trends in Software Engineering 04
SE4120 Enterprise Application Development 04
SE4140 Big Data & Data Analytics 04
SE4130 Parallel Computing 04

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

The fee is presently Rs 330,000(till year 2 Sem: 1), 350,000 (from year 2 sem: 2). Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester. This all inclusive fee is charged to cover lectures, tutorials and examinations and access to computer laboratory facilities and library.

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

Accredited by the Institution of Engineering and Technology (IET) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as an Incorporated Engineer and partly meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo