ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

Specialising in Software Engineering

Software engineering is the discipline of designing, creating and maintaining software by applying technologies and practices from computer science, project management, engineering, application domains, interface design, digital assets management and other fields.

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
 • Business Analyst
 • Full Stack Developer
 • UX Engineers
 • Software Architect
 • Project Manager
 • ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
 • Android developer
 • IOS Developers
 • Systems Analytics
 • ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
 • Information Security Analyst
 • Project Manager
 • Software Quality Assurance
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Kurunegala / Jaffna
 • විභාග: සතියේ දිනවල / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 ”D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting, and pass the Aptitude Test conducted by SLIIT. To progress from the second year to the third year of the specialisation, a student must meet the minimum GPA requirement specified by the Faculty.

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT 1010 Introduction to Programming 04
IT 1020 Introduction to Computer Systems 04
IT 1030 Mathematics for Computing 04
IT 1040 Communication Skills 03
සෙමෙස්ටර් 2
IT 1050 Object Oriented Concepts 02
IT 1060 Software Process Modeling 03
IT 1080 English for Academic Purposes 03
IT 1090 Information Systems and Data Modeling 04
IT 1100 Internet and Web Technologies 04
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT 2020 මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව 04
IT 2030 Object Oriented Programming 04
IT 2040 Database Management Systems 04
IT 2050 Computer Networks 04
IT 2060 Operating Systems and System Administration 04
සෙමෙස්ටර් 2
IT 2010 Mobile Application Development 04
IT 2070 Data Structures and Algorithms 04
IT 2080 IT Project 04
IT 2090 Professional Skills 02
IT 2110 Probability and Statistics 03
IT 2100 Employability Skills Development –Seminar (non GPA) 01
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
SE 3010 Software Engineering Process & Quality Management 04
SE 3020 Distributed Systems 04
SE 3030 Software Architecture 04
SE 3040 Application Frameworks 04
IT 3050 Employability Skills Development – Seminar (Non GPA) 01
SE 3050 User Experience Engineering 03
SE 3060 Database Systems 04
SE 3070 Case Studies in Software Engineering 04
SE 3080 Software Project Management 03
IT 3100 Industry Placement (Non GPA) 08
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
IT 4010 Research Project 16
IT 4070 Preparation for the Professional World (Non GPA) 02
SE 4010 Current Trends in Software Engineering 04
SE 4030 Secure Software Development 04
Two Elective Modules of the Following
IT 4130 Image Understanding & Processing 04
IT 4060 Machine Learning 04
SE 4040 Enterprise Application Development 04
SE 4020 Mobile Application Design & Development 04
SE 4050 Deep Learning 04
SE 4060 Parallel Computing 04
IE 4060 Robotics and Intelligent Systems 04

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

The fee is presently Rs 290,000 per semester for the first two years and Rs. 320,000 per semester for the final two years. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester. This all inclusive fee is charged to cover lectures, tutorials and examinations and access to computer laboratory facilities and library.

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

Accredited by the Institution of Engineering and Technology (IET) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as an Incorporated Engineer and partly meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo