ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Professor / Dean- Faculty of Computing
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Jayantha Amararachchi

Head | Department of Information Technology
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Pradeep Abeygunawardhana

Head | Department of Computer Systems Engineering
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Nuwan Kodagoda

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Anuradha Karunasena

Head | Staff Development Center, Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර

මහාචාර්ය / පීඨාධිපති ජාත්‍යන්තර අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

මහාචාර්ය. කෝලිය පුලසිංහ

Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Pradeepa Samarasinghe

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Dharshana Kasthurirathna

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Dasuni Nawinna

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Janaka Wijekoon

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Windhya Rankothge

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Jeewanee Bamunusinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Kalpani Manathunga

Senior Lecturer (Higher Grade)
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Yashas Mallawarachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Shyam Reyal

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Jagath Wickramarathne

Academic Coordinator & Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Prasanna S. Haddela

Data Science Program Coordinator, Academic Coordinator (Metro), Student Counsellor/ Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Anjalie Gamage

Academic Coordinator (Metro), Student Advisor / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Samantha Rajapaksha

MSc Coordinator (IT) / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Manori Gamage

Lateral Entry Coordinator, Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Namalie Walgampaya

Student Advisor, Time Table Coordinator / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Lakmal Rupasinghe

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dhammika Silva

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Geethanjali Wimalaratne

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Uthpala Samarakoon

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Anuradha Jayakody

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Sanvitha Kasthuriarachchi

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Dilshan Silva

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Amila Senarathne

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Lasantha Abeysiri

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Sanjeevi Chandrasiri

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Shashika Lokuliyana

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Muditha Tissera

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Nalaka R. Dissanayake

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Jesuthasan Alosius

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Bhagyanie Chathurika

Academic Coordinator (Matara), Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. S.M.B. Harshanath

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Chathurangika Kahandawaarachchi

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Hansika Mahaadikara

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Dinuka Wijendra

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pradeepa Bandara

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Udara Samaratunge

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Aruna Ishara Gamage

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Chamari Silva

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Kavinga Abeywardena

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Suranjini Silva

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Lokesha Weerasinghe

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilani Lunugalage

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Janani Tharmaseelan

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Suriyaa Kumari

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Disni Sriyaratna

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Kushnara Suriyawansa

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Samanthi E.R Siriwardana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thamali Dassanayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pasangi Ratnayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Prasan Yapa

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Jenny Krishara

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Anuththara Kuruppu

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Shalini Rupasinghe

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Hansi De Silva

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Malgaha Gamage Nadeesa Pemadasa

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Nelum Chathuranga

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Rajitha de Silva

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Chethana Liyanapathirana

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Ishara Weerathunga

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Gokulan Yadawan

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Supunya Swarnakantha

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Chathurika

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Narmada Gamage

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Vijani S. Piyawardana

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Buddhika Jayasingha

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Kugathasan Archchana

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Thusithanjana Thilakarthna

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Amali Gunasinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Jayalath

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Veerandi Kulasekara

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Nanduni De Silva

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Malki Kothalawala

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Laneesha Ruggahakotuwa

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Devanshi Ganegoda

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Gothami Jayasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Manohari Pinnaduwa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jeewanthi Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Hansi Mayadunnage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Mahesha Jayasundara

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Surath Kahandawala

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Lahiru Jayasekara

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Viraji Wijesiri

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Poornima Harischandra

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chathuski Jayasooriya

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. T.G. Deshan Koshala S

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Wellalage Sasini Nuwanthika

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Rashandi Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Mihiran Nallaperuma

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Tharika Munasinghe

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Subhashini Rathnayaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dulani Jayasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Prasangi Edirisinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilanka Yureshani

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Kaveesha Thantrige

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Ann Fernando

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Kasun Vihaga

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Suntharasivam Kavivarman

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Dinelka Serasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sachithra Thilakarathne

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sajani Perera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rashmi Shamindra

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Devindya Sathsarani

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jayani Vithanage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Tharindu Dharmasena

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Tharsika T

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chathurangi Weerasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Madhura Perera

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Rameesha Kankanamge

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Buddhima Attanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Anuruddha Abeysinghe

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Mihitha De Silva

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Baanujah Jeevanathan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Uchini Wijesooriya

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Thanuji Wijerathna

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo