ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Pro Vice - Chancellor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Nuwan Kodagoda

Dean- Faculty of Computing
Computer Science & Software Engineering View Profile

Prof. Sanath Jayawardena

Head | Department of Computer Systems Engineering
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Samantha Rajapaksha

Head | Department of Information Technology
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Dasuni Nawinna

Associate Dean (Research)
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Anuradha Karunasena

Associate Dean (Academic)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

මහාචාර්ය. කෝලිය පුලසිංහ

Senior Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර

Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Pradeepa Samarasinghe

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Janaka Wijekoon

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Dharshana Kasthurirathna

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Windhya Rankothge

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Lakmal Rupasinghe

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Shyam Reyal

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Anuradha Jayakody

Head | Graduate Studies / Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Jayantha Amararachchi

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Harinda Fernando

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Jeewanee Bamunusinghe

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Dilshan De Silva

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Sanika Wijayasekara

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Yashas Mallawarachchi

Chief Academic Affairs Officer / Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Charika Weerasiriwardhane

Senior Lecturer (Higher Grade)
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Sanvitha Kasthuriarachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Amithalal Caldera

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Kapila Dissanayaka

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Jagath Wickramarathne

Academic Coordinator & Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Prasanna S. Haddela

Data Science Program Coordinator, Academic Coordinator (Metro), Student Counsellor/ Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Anjalie Gamage

Academic Coordinator (Metro), Student Advisor / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Manori Gamage

Lateral Entry Coordinator, Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Namalie Walgampaya

Student Advisor, Time Table Coordinator / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Dhammika Silva

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Geethanjali Wimalaratne

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Uthpala Samarakoon

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Amila Senarathne

Head | Industry Engagement Unit / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Sanjeevi Chandrasiri

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Shashika Lokuliyana

Computer Systems and Network Engineering Program Coordinator / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Uditha Dharmakeerthi

Academic Fellow
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Lakmini Abeywardhana

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Bhagyanie Chathurika

Academic Coordinator (Matara), Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. S.M.B. Harshanath

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Chathurangika Kahandawaarachchi

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Hansika Mahaadikara

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Dinuka Wijendra

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pradeepa Bandara

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Udara Samaratunge

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Aruna Ishara Gamage

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Chamari Silva

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Kavinga Abeywardena

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Suranjini Silva

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Lokesha Weerasinghe

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilani Lunugalage

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Janani Tharmaseelan

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Suriyaa Kumari

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Disni Sriyaratna

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Kushnara Suriyawansa

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Samanthi E.R Siriwardana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thamali Dassanayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pasangi Ratnayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Kanishka Yapa

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dimuth Adeepa Gunarathne

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Oshada Senaweera

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Buddhika Jayasingha

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Chethana Liyanapathirana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Madhuka Nadeeshani Koralalage

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Nelum Chathuranga

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Kugathasan Archchana

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Supunya Swarnakantha

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Jeewaka Perera

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Jenny Krishara

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Thusithanjana Thilakarthna

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Hansi De Silva

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Devanshi Ganegoda

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Anuththara Kuruppu

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Vishan Jayasinghearachchi

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Didula Chamara

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Narmada Gamage

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Dinithi Pandithage

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Mihitha De Silva

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Ishara Weerathunga

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Wishalya Tissera

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thamali Kelegama

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Shalini Rupasinghe

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Malgaha Gamage Nadeesa Pemadasa

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Rajitha de Silva

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Gokulan Yadawan

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Chathurika

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Vijani S. Piyawardana

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Amali Gunasinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Jayalath

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Dilani Kaveendri Hewage

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Lumini Manthila Wickramasinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Isuri Udara

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Surath Kahandawala

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Erandika Gamage

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Kashyapa Ryan Karunartne

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Pipuni Wijesiri

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Sandamini Senaratne

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Poorna Panduwawala

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dulani Jayasinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Kaushika Kavindi

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Akshi De Silva

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sanduni Perera

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Karthiga Rajendran

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Himasha Hansani

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Aruni Premarathne

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Tharushi Rubasinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jeyasumangala Rasanayagam

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Poojani Gunathilake

Assistant Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Madhusha Gunarathne

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Mihiri Samaraweera

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sasini Hathurusinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rangi Liyanage

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Aparna Jayawardena

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thisara Shyamalee

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Deemantha Siriwardana

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Veerandi Kulasekara

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Asiri Gawesha

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Sanka Mohottala

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Gagan Silva

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Nanduni De Silva

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Malki Kothalawala

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Laneesha Ruggahakotuwa

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Gothami Jayasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Manohari Pinnaduwa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jeewanthi Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Hansi Mayadunnage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Mahesha Jayasundara

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Lahiru Jayasekara

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Viraji Wijesiri

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Poornima Harischandra

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chathuski Jayasooriya

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. T.G. Deshan Koshala S

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Wellalage Sasini Nuwanthika

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Rashandi Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Mihiran Nallaperuma

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Tharika Munasinghe

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Prasangi Edirisinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilanka Yureshani

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Kaveesha Thantrige

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Ann Fernando

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Suntharasivam Kavivarman

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Dinelka Serasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sachithra Thilakarathne

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sajani Perera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rashmi Shamindra

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Devindya Sathsarani

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jayani Vithanage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Tharindu Dharmasena

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Tharsika T

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chathurangi Weerasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Madhura Perera

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Rameesha Kankanamge

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Buddhima Attanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Anuruddha Abeysinghe

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Baanujah Jeevanathan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Uchini Wijesooriya

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Thanuji Wijerathna

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Dakheela Madanayaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Piumi Nisansala Kiriwaththage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Ishana Navodya Dahanayaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Tharuka Wishvamali

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Thusiru Karunanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Nethravi Ranaweera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Dilanka Nayanajith

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chathuri Lakshika Udagedara

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Inisha Subasingha

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Nirmani Palliyaguruge

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Harshani Balasooriya

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Kusheni Tharushika

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Anushika Wickamasingha

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Sathira Nimesh Hettiarachchi

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Seyon Ramalingham

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Shanmugarajah Sujeevan

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Menaka Moonamaldeniya

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Kaweesha Hasarinda

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rumana Banu

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Sithumi Amarasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Vihanga Sankalpa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Janangi Senarathna

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Binura Ganegoda

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Dalani Nanayakkara

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dulika Fonseka

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Anjana Abeykoon

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Jayasekara

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Aperame Varatharaj

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dharshika Singarathnam

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Indumini Kuruppu

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thameena Rasheed

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilki Rathnaweera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Ramishka Liyanage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rashini Liyanarachchi

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Mr. Samitha Vidhanaarachchi

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Chamodi Abisheka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Eshandi Aththanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Senuri Hettiarachchi

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Hansika Gimhani

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Koshila Muthumali

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Lakshi Kumanayaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Supipi Karunathilaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Hasarangi Withanage

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Pumudi Jayawardhana

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Wimali Welagedara

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Nishadhi Silva

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Leshan Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Shashika Perera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Umayangi Gunarathne

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pranavi Satheesan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Fathima Rizna

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Ragulan Sivakumaran

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilakxi Ketharan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Chan Sri Manukalpa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Lakshana Assalaarachchi

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pamala Samarasekara

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Dinusha Thilakarathna

Instructor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Samadhi Rathnayake

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rivoni De Zoysa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Gallegama Amarawansha

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Ravindu Nethsara

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Prabodi

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Shachini Perera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Hashinthi Hettihewa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Nimmi Chinthaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Vindhya Kalapuge

Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Kaveesha Wickramarathne

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Supuni Kavinda

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Ashvinda Iddamalgoda

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Gayani Ranathunga

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Chathurya Kumarapperuma

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Hiruni Jayasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Binushi Madurawala

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Kasun Weerasekara

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Gayathri Karunarathna

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Sutharshan Shanmugarajah

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo