ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

Specialising in Computer Systems & Network Engineering

පරිගණක පද්ධති හා ජාල ඔස්සේ විශේෂීකරණය වන මෙම පාඨමාලාවෙන් පරිගණක විෂය ක්ෂේත‍්‍රයෙහි පරිගණක ඉංජිනේරුකරණයට අදාළ වන පරිගණක මෘදුකාංග - Computer Software, ජාල ඉංජිනේරුකරණය - Network Engineering, නිහිත පද්ධති - ෑEmbedded Systems, සන්නිවේදන පද්ධති - Communication Systems, අතුරු මුහුණත් සැකසුම -Interface Design සහ ස්වයංක‍්‍රීයකරණ - Automation යන අංශ ආවරණය කෙරේ.

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

වෘත්තීය අවස්ථා

 • ජාල පරිපාලක
 • ජාල ඉංජිනේරු
 • ජාල සැලසුම්කරු
 • දත්තගබඩා ඉංජිනේරු
 • යටිතල පහසුකම් කළමනාකරු
 • පද්ධති සැලසුම්කරු
 • පද්ධති පරිපාලක
 • ස්ථාපිත පද්ධති පද්ධති සැලසුම්කරු
 • Embedded Software Designer
 • තොරතුරු පද්ධති විගණක
 • තොරතුරු ආරක්ෂක කළමනාකරු
 • දත්ත සමුදාය පරිපාලක
 • IT කළමනාකරු
 • සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
 • Cloud Engineer / Architect
 • ජාල නිර්මාණ ශිල්පි
 • ජාල වැඩසටහන්කරු
 • කාලය: අවුරුදු 4 යි
 • ප්‍රවේශය: පෙබරවාරි / ජූනි / සැප්තැම්බර්
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Kurunegala / Jaffna
 • විභාග: සතියේ දිනවල / සති අන්ත

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka), including Physics and Combined Mathematics or a minimum 3 ”D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel, including Physics & Mathematics in one and the same sitting and pass the Aptitude Test conducted by SLIIT.

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT11120 Introduction to Programming 04
IT1030 Data Communication Networks 04
IT1130 Mathematics for Computing 04
IT1040 Fundamentals of Computing 04
සෙමෙස්ටර් 2
IT1160 Discrete Mathematics 04
IT1170 Data Structures and Algorithms 04
SE1010 මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව 04
IT1150 Technical Writing 04
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT2120 Probability and Statistics 04
SE2010 Object Oriented Programming 04
IT2130 Operating Systems & System Administration 04
IT2140 Database Design and Development 04
සෙමෙස්ටර් 2
IT2011 Artificial Intelligence & Machine Learning 04
IE2100 Data Communication and Wireless Networks 04
IE2110 Network Management and Systems Administration 04
IE2160 Professional Skills 04
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT3120 Industry Economics & Management 04
IE3090 Network programming 04
IE3100 Virtulization and Cloud Computing Technologies 04
IE3110 Advanced Network Engineering 04
සෙමෙස්ටර් 2
IE3190 Industry Training 00
IE3120 Capstone Project 03
IE3130 Enterprise Network and Systems Security 04
IE3160 Research Methods 04
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
IT4200 Research Project - I 04
IT4090 DevOps 04
IE4100 Network Storage and Architecture 04
IE4112 Data & Systems Security 04
IE4102 Governance, Risk Management & Compliance 04
සෙමෙස්ටර් 2
IE4200 Research Project - II 08
IE4110 Software Defined Networks 04
IE4120 Robotics and Intelligent Systems 04
IT4130 Internet of Things 04

* Electives to be chosen with the prior approval of the Acadamic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

The fee is presently Rs 330,000(till year 2 Sem: 1), 350,000 (from year 2 sem: 2). Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester. This all inclusive fee is charged to cover lectures, tutorials and examinations and access to computer laboratory facilities and library.

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

Accredited by the Institution of Engineering and Technology (IET) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as an Incorporated Engineer and partly meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo