ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan
Alumni of SLIIT Business School would cordially invite you all to the Bana Session which will be held on 17th January 2022 (Today) from 4.15 pm to 5.30 pm. Zoom details are as follows: Time: Jan 17, 2022 04:15 PM Colombo Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96040512769?pwd=TG83MXFNRGh2VDJibzRUQmNRbjk5QT09

SLIIT Business School – Dean’s List Certificate Award Ceremony

The Dean’s List Students who outperformed and maintained a high GPA of 3.7 and above for their semester exams were invited for the Certificate Award Ceremony on 11th January 2022. Students who were vaccinated eagerly participated for this much awaited ceremony, where it was held abiding by the set health and safety guidelines. The certificates

Alumni Committee of SLIIT Business School for the year of 2022

“Our heartiest congratulations to the newly appointed Alumni Committee of SLIIT Business School for the year of 2022! We wish them all the very best for their future endeavors”.

A successful information session in collaboration with the University of Queensland

After concluding a successful information session in collaboration with the University of Queensland, SLIIT thanks you all for participating in this virtual event that was conducted. The representatives from UoQ namely, Ms. Angela Li and Mr. Janardan Kewin, gave us some insightful information about the University programs offered as well as some in depth information

Inauguration ceremony for Advanced Level students at Defense Services College

Prof. Samantha Thelijjagoda, Dean of SLIIT Business School was invited by the Principal of Defense Services College, Colombo 02 to participate as the ‘Chief Guest’ of the inauguration ceremony for Advanced Level students which was held on 6th January 2022 at the Auditorium of the Defense Services College. Prof. Thelijjagoda delivered his guest speech under

SLIIT Pirith Chanting 2022

The Maha Sangha under the patronage of Venerable Dr. Kirinde Assaji Swamindra, of the Hunupitiya Gangarama Temple, chanted Seth Pirith at the SLIIT, Malabe campus this morning to seek blessing for the staff and students of SLIIT to have a splendid year ahead.

SLIIT Staff New Year Online Gathering

CONNECT – State Bridge Design Competition 2021

It is with great pleasure we announce that M. B. N. Ahamed, H. S. M. Izzadeen, K. Jathusan, M. W. Dhilshadh Ahmadh, M. N. M. Najil, V. Vivek and M. M. Aafir of “The Team Transformers” of Department of Civil Engineering SLIIT – Faculty of Engineering Malabe, Sri Lanka has won the 1st Place at

Christmas @ SLIIT

Christmas as the days go by, they are getting closer and closer. Keeping in mind and adhering to all safety protocols the SLIIT Christmas Tree was lightened.
The Annual General Meeting (AGM) of SLIIT Business School Alumni Association was held on the 22nd of December 2021 via Zoom Platform. The meeting was organized by the SBS Alumni Committee 2017/2021. The Founder President of the SBS Alumni Association, Mr. Buddhitha Jagoda delivered the welcome speech and presented the Annual Report. The Dean of

Congratulations Buthmi on your debut performance on stage

The Arangetram of Buthmi Novenya Rupasinghe an undergraduate student of SLIIT Business School pursuing the Bachelor’s Degree in Business Management was held on 19th December 2021 at the Bishops College under the patronage of Minister of Youth & Sports, Minister of Development Co-ordination and Monitoring and State Minister of Digital Technology and Enterprise Development Honorable

HCL Career day organized by SLIIT CGU

HCL Career day organized by SLIIT Career Guidance Unit was successfully held on the 16th and 17th December 2021 with 200+ SLIIT graduates and undergraduates participating for the event on campus. The CVs were collected from the participants and they were able to get an idea about the multiple vacancies that are available in HCL

International Conference on Advancements of Computing (ICAC) 2021

After three days of successful collaboration, discussion, sharing of knowledge and recognition, 2021 International Conference on Advancements of Computing (ICAC) came to an end on 11th December 2021. This year, the conference consisted of technical sessions, an industrial session, a special session and three workshops. The conference was made further colorful with the addition of

SLIIT Business School Student Research Conference

SLIIT Business school together with SLIIT Business school Student Community held 14th SLIIT Business School Student Research Conference (SBSSRC) successfully on 10th of December 2021. Dr. Harsha de silva , Member of Parliment was the chief guest .SBS student Community organized two keynote speeches and a panel discussion under the theme of “Tomorrow’s Tycoons” during
Amidst the pandemic, our students who continue to perform above and beyond the expectations of the instructors and achieved high GPA’s were awarded the Dean’s List Recognition. The awarding of certificates for these outstanding students was held on 29th & 30th November 2021 & 6th December 2021 respectively in accordance with Health & Safety Guidelines.

SLIIT Colours Awards Ceremony 2019/ 2020

This year’s Colours Awards Ceremony was certainly a cause for celebration, honoring the achievements of 220 sportsmen and women for their dedication and hard work during the years 2019/ 2020. SLIIT Colours and special achievements in sports were awarded by two distinguished Chief guests Mr. Muthiah Muralidaran, former Sri Lankan Cricketer and Member of ICC

FGSR Virtual Open Day for the January Intake 2022

On December 4th, 2021, the Virtual Open Day for the January Intake 2022 of SLIIT Postgraduate programs of MSc, MBA, and also that of MPhil, PhD (flexible intake) was successfully conducted via Zoom platform. Under the guidance of Prof. Rahula Attalage, Dean of SLIIT – Faculty of Graduate Studies & Research Prof. Samantha Thelijjagoda, the
The SLIIT Faculty of Humanities and Sciences proudly hosted its annual ‘SLIIT International Conference on Advancements in Sciences & Humanities (SICASH 2021)’ for the second consecutive year as a virtual event on the 3rd and 4th of December 2021. Organized under the theme ‘Research for the Betterment of Humanity”, this year’s conference featured 88 conference

14th SLIIT Business School Students’ Research conference 2021

SLIIT – Faculty of Graduate Studies & Research has organized an insightful 𝘄𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗼𝗻 : 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝘀. If you are an enthusiast, to learn great ways to reach an engaged audience and build your personal brand in this fast paced digital era, this is a perfect webinar for you! The session

SICASH 2021 will be held on the 3rd and 4th of December 2021

“SICASH 2021 will be held on the 3rd and 4th of December 2021 featuring the following keynote speeches. Register on or before 15th November 2021 through https://sicash.sliit.lk/registration/ to grab the early bird discount! Visit https://sicash.sliit.lk/ for more information”

Congratulations to our very own Binura Perera an Alumnus

Congratulations to our very own Binura Perera an Alumnus of SLIIT – Faculty of Engineering Malabe, Sri Lanka who is currently pursuing his Master’s in Germany on a full scholarship basis, for being selected to attend the COP26 as a member of the climate expert delegation supporting a carbon neutral local government of Brazil. Binura
An insightful webinar on the evolving topic Cyber Security – “A Career that will stay in-demand for decades to come” organized by the Faculty of Graduate Studies and Research was held successfully on Sunday 07th of November 2021, from 4.00PM Onwards via Zoom platform. The session was interactivity conducted by Dr. Lakmal Rupasinghe, Academic Coordinator
SLIIT Business School has organized an insightful webinar on “Technological Innovation Driven Industrialization for Sustainable Economic Development” together with Prof. M. Nawaz Sharif, a World-Renowned expert in technological innovation management and former Director of the United Nations – Asian & Pacific Centre for Transfer of Technology, who is based in the United States of America.
Our heartiest congratulations to Mr Ranuka Perera on becoming the runner-up at the “Speak Out for Engineering” Competition organized by the IMechE Sri Lanka Chapter and participated by other national Universities. He has now been selected as a competitor for the South-Asian rounds of the competition. Ranuka is an active member of the IMechE Student

Nena Diriya Scholarship Awarding Ceremony of Amandi Madanayake

In gratitude of the remarkable accomplishment in the recently held GCE Advanced Level examinations, SLIIT the pioneer in providing quality higher education held the Nena Diriya Scholarship Awarding Ceremony of Amandi Madanayake, ‘Island’s Best’ student in the Commerce Stream 2021. Amandi was granted a full scholarship to pursue BBA (Hons) in Business Analytics a SLIIT.
The School of Nursing of SLIIT Faculty of Humanities and Sciences entered into an MoU with Hemas Hospital, Wattala, the only ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International) accredited private hospital in Sri Lanka to facilitate clinical learning process of SLIIT nursing undergraduates. The Signing of MoU between SLIIT and Hemas Hospital, Wattala was virtually

NBQSA and e-Swabhimani 2021

The vaccination drive for SLIIT students and staff members

The vaccination drive for SLIIT students and staff members is happening now at SLIIT Malabe campus!

Research Workshop Session 13 – “Elsevier Tools facilitating Research”

The 13th session of the research workshop series organized by the SLIIT Business school was held on the 14th of October 2021 focusing on “Elsevier Tools facilitating Research”. The session was conducted by Mr. Vishal Guptha, Senior Consultant at Elsevier. The recording is available at:  https://lecturecapture.sliit.lk/eplayer.php?id=SnpyQzA0Z3k3TF8zMDkxNA==.
Click here to read on sundaytimes.lk
SIPSAVIYA: The next level of virtual classroom programme, conducts yet another successful session on the topic “How to Reach your dream with Resilience.” This was conducted for the 2021 A/L Students and 2021 September intake new students of SLIIT on how to face challenges and build self-confidence. The three-hour session was organized by SLIIT Marketing
උසස් පෙළ විභාගයට විශ්වාසයෙන් මුහුණ දෙන්න , 2021 උසස් පෙළ සිසුන් සදහාම නොමිලේ පවත්වන වැඩමුළුව , යහපත් ආකල්ප වර්ධනය කරන විෂයෙහි ප්‍රවීණයකු වන රේඛා අත්තිඩිය මහත්මියගේ මෙහෙයවීමෙන් ,ඔක්තෝම්බර් 6 වන බදාදා පෙරවරු 9 සිට ZOOM සජීවී වැඩමුළුවට ඔබත් පැමිණ විශ්වාසයෙන් යුතුව විභාගයට සුදානම් වන්න , Join with our virtual classroom “SIPSAVIYA” which is specially designed

SLIIT VIRTUAL CAREER WEEK 2021

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” SLIIT VIRTUAL CAREER WEEK 2021 organized by SLIIT Career Guidance Unit will be bringing you the best opportunity to begin your career in the Industry. Date: 04th of October to 09th of October 2021 Time: 9.00AM onwards Via

Research Workshop Session 12 – “How to publish in a top tier journal”

The 12th session of the research workshop series organized by the SLIIT Business school was held on the 30th of September 2021 on “How to publish in a top tier journal”. The session was conducted by Prof. Jayantha Dewasiri attached to the Sabaragamuwa University of Sri Lanka. The recording is available at: https://lecturecapture.sliit.lk/eplayer.php?id=cWhEZFNJZ0k0OV8yOTg5OQ==

Effective Online Teaching Techniques for Primary Teachers

Effective Online Teaching Techniques for Primary Teachers will be held on 30th September 2021 from 2.30 p.m. onwards. The session will be conducted by Dr. Malitha Wijesundara, the Dean- SLIIT Faculty of Humanities and Sciences. The programme is organised by SLIIT, in collaboration with Royal College ICT Advisory Committee. Medium: English & Sinhala Pre-registration is

“Ask from Professionals” – Ms. Hirudini

Launching of SLIIT Business School Inaugural Issue

SLIIT Business Review Journal Launch

Topic: SLIIT Business Review Journal Launch Time: Sep 24, 2021 10:00 AM Mumbai, Kolkata, New Delhi Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96844951568?pwd=UWx0Vm0xb3NSK3RCUFpEOVkySkJ0QT09 Meeting ID: 968 4495 1568 Passcode: 940306 Visit Website: SLIIT Business Review

Meet, Mr. Usaith Uwize a proud alumni member of SLIIT Business School

“Mr.Usaith Uwize is a sales and marketing professional with a passion for helping organizations across the globe adopt technology in their journey towards Digital Transformation. He has experience in working with some of the renowned global brands and is looking forward to excelling in his field of expertise by delivering optimum customer value and co-creating

The opening ceremony of “Guru Thalawa” educational T.V programme series

We are honored to announce as the Main sponsor for the Guru Thalawa educational T.V programme series specially designed for G.C.E A/L students which will be aired on Rupavahini. Professor Lalith Gamage, Vice Chancellor/CEO of SLIIT will be joining the opening ceremony of Guru Thalawa on Thursday 23rd September 2021 at 02.00 PM on Sri

“Smart materials in Therapeutics” in the Inter-university poster competition

Congratulations Senali Weerapperuma, Sajani Piyathma Fernando, Jeewanthi Hansamala Gamage, Chamathsara Hewakodikarage and Osanda Denuwan Gangahagedara of SLIIT Faculty of Humanities and Sciences for winning the second place under the theme – “Smart materials in Therapeutics” in the Inter-university poster competition, organized by the Chemical sciences (E2) section of Sri Lanka Association for the Advancement of

ARCASIA Asian E-Sports Center – Design Challenge 2021

Congratulations!! Ranjaka Kalhara Hettiarachchi, Shiran, Chathura, Jagadeesha Pathirana, Chamuditha Koralage and Mayon Rinsley for being placed the 3rd at the ARCASIA Asian E-Sports Center – Design Challenge 2021. Proud to see you flying the Sri Lankan flag and SLIIT Flag high in the sky!

Research Workshop Session 11 – “Library support for research and plagiarism checking using Turnitin”

The eleventh session of the research workshop series organized by the SLIIT Business school was held on the 16th of September 2021 on the topic of “Library support for research and plagiarism checking using Turnitin”. The session was conducted by Mrs. Pushpamala Perera- Chief Librarian, SLIIT. View Recording: https://lecturecapture.sliit.lk/neplayer.php?id=Z2J5WnFlU0dSYl8yODU5OQ==

A virtual guest lecture to find out about “Activity Based Costing”

Join to our 27th virtual guest lecture to find out about “Activity Based Costing” hosted by Fonterra Brands Lanka for SLIIT undergraduates , on 13th September from 05.30 P.M to 07.30 P.M. https://zoom.us/j/96631577338?pwd=aUYrMkVaM0ZPQUxvc2pxNHR0a1N4dz09 Meeting ID: 966 3157 7338 Passcode: BM3330

A virtual session on “Use of Digital Media in Advertising”

SLIIT Business School presents 26th virtual guest lecture with Nestle Lanka. Connect with virtual session on “Use of Digital Media in Advertising” which will be hosted by Nestle Lanka for SLIIT undergraduates , 11th September from 2.00 pm to 3.30 pm. https://zoom.us/j/94658764510?pwd=R055cEVaTkJSYTQ1NDZzaXZRZFdPZz09 Meeting ID: 946 5876 4510 Passcode: 1234

Two students of SLIIT School of Architecture for been selected as INSPIRELI AWARDS finalists

Congratulations Finalists, Dhanushka Abeywickrama and Deelaka Bogahawatte, two students of SLIIT School of Architecture for been selected as INSPIRELI AWARDS finalists, the biggest global student competitions in architecture, urban design and interior design. Please click on the link to refer to the student projects Dhanu Abeywickrama: https://www.inspireli.com/en/awards/detail/2571 Deelaka Bogahawatte : https://www.inspireli.com/en/awards/detail/3266
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo