ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan
As a gesture of celebrating the joyous achievement which has drawn a global focus on SLIIT, a Felicitation dinner was hosted by SLIIT at Waters Edge on Friday 25th of June 2022 for Team Nana Shilpa for triumphing as the runners-up at the Microsoft’s Imagine Cup World Championship 2022 with the presence of industry experts
The eighth session of the ‘Guru Viru’ CSR project concluded successfully at Hapitigam National College of Education on the Tuesday, 22 June 2022. Dr. Virajith Gamage, Senior Lecturer (HG) of SLIIT Faculty of Humanities and Sciences, conducted the session on the topic of “Action Research,” with the goal of empowering and developing future educators with
සිප්සවිය වැඩසටහන් මාලාවේ මීලග webinar වැඩසටහන , උසස්පෙළ ඉංජිනේරු විද්‍යාව සදහා ප්‍රමාණ සමීක්ෂණය (Quantity Surveying ) – ජුනි 21 අගහරුවාදා පෙරවරු 10 සිට SLIIT ඉංජිනේරු පිඨයේ , ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ අංශයේ කථිකාචාර්ය ප්‍රමුදිත කොමසාරු මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් , ඔබත් දැන්ම නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න: https://forms.gle/eTVYDkTQicPN85A8A Join with our virtual classroom “SIPSAVIYA” and broaden your knowledge on the topic

SIPSAVIYA – Taking off and BoQ Preparations for A/L students

SIPSAVIYA: The next level of virtual classroom programme, conducted yet another successful session on the topic “Taking off and BoQ Preparations (මිනුම් ගැනීම සහ ප්‍රමාණ බිල්පත් සැකසීම) for A/L students. This session was conducted for 2022 A/L students in order to enhance and boost their knowledge in Quantity Surveying . The four-hour session was organized
𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗻𝗲𝘄 𝗯𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗿𝗶 𝗟𝗮𝗻𝗸𝗮 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗦𝗟𝗜𝗜𝗧 The Inauguration Ceremony for the new batch of University of Queensland Programmes at SLIIT was successfully held on 20th June 2022 with the participation of new students and their parents. The Deputy Vice-Chancellor (Academic) at SLIIT warmly welcomed students and parents.

The SLIIT Postgraduate Open Day 2022

The SLIIT Postgraduate Open Day 2022 for the June 2022 Intake were successfully concluded in virtual and hybrid formats last week. On the 17th and 19th of June, the SLIIT Metro Campus Open Day and SLIIT Malabe Campus events were conducted in a hybrid format, allowing prospective students to either visit the campus or virtually

Poson Celebrations at SLIIT

Poson Celebrations at SLIIT -Organized by SLIIT School of Architecture
Congratulations SLIIT Football Team for winning the SLIIT vs University of Colombo (UOC) Friendly Football encounter, which was held on the 11th of June 2022 at the University of Colombo Grounds. SLIIT – UOC : 3 – 0 Pasan 30’ | Asjad 70’ 80’
Congratulations SLIIT Badminton Team for winning the SLIIT vs NSBM Green University Friendly Badminton encounter, organized by the SLIIT Sports Council which was held on the 11th of June 2022 at the SLIIT Badminton Court, Malabe Campus. The SLIIT A team consisting of 16 members emerged victorious defeating NSBM 7 – 0 together with the

Congratulations Team Nana Shilpa!

𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐍𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐥𝐩𝐚! Out of tens of thousands of students from over 160 countries that enrolled for the Microsoft Imagine Cup 2022, Team Nana Shilpa of SLIIT Faculty of Computing ranks as the runners-up which was staged in America. Nana Shilpa is a mobile application solution for screening and refining dyscalculia and dysgraphia learning

Phenomenal Research & an Enviable Academic Reputation

Phenomenal Research & an Enviable Academic Reputation Fostering outstanding research and higher education for the postgraduate students are key goals of the SLIIT Faculty of Graduate Studies & Research. The panel of lecturers consists with excellent academic reputation, industry experience and international mindset, ensure the ability to mold students towards critical thinking inculcating a positive

Just One Day with BEL – Webinar

We would like to invite you to an exciting opportunity to take part in a fun and interactive session with business, economics and law final year students from the The University of Queensland (UQ) International Students Society and UQ K-Pop Dance club. The University of Queensland is a global top 50 institution and a founding

SLIIT 2022 Main Intake Virtual Inauguration

SLIIT 2022 Main Intake Virtual Inauguration Ceremony was successfully held on Monday 30th May 2022 via Zoom Platform. Opening the session, Professor Lalith Gamage, Vice-Chancellor/CEO of SLIIT gave a warm welcome to the newly enrolled students present. This was followed by speeches from the Deputy Vice Chancellors, Deans of the respective faculties and Director Academic

Microsoft Imagine Cup 2022 – Team Nana Shilpa of SLIIT Faculty of Computing

Congratulations Team Nana Shilpa! Out of tens of thousands of students from over 160 countries that enrolled for the Microsoft Imagine Cup 2022, Team Nana Shilpa of SLIIT Faculty of Computing ranks as the runners-up which was staged in America. Nana Shilpa is a mobile application solution for screening and refining dyscalculia and dysgraphia learning

An Exclusive Career Day was organized by SLIIT Career Guidance Unit

An Exclusive Career Day was organized by SLIIT Career Guidance Unit on the 19th of May 2022 at the Malabe Campus for IFS R&D International who has been a long-term industry partner of SLIIT. Nearly 300 undergraduates were able to face the interview and on the spot jobs, offers were given for both internships and
A Workshop on Action Research at Mahaweli National College of Education, Polgolla On May 17, 2022, the seventh session of the ‘Guru Viru’ CSR project concluded successfully at Mahaweli National College of Education, Polgolla. Dr. Virajith Gamage, Senior Lecturer (HG) of SLIIT Faculty of Humanities and Sciences, led the session on the topic of “Action

Glimpse of Vesak at SLIIT

SIPSAVIYA: The next level of the virtual classroom programme, conducted yet another successful session on the topic “Beyond the Basics: ICT for O/L Students.” This session was conducted for 2022 O/L Students in order to enhance and boost their knowledge in ICT. The three-hour session was organized by SLIITMarketing Division and was conducted interactively by

The APJC NetAcad Riders 2022 Competition

Sasindu Jayawardana, a student of SLIIT CISCO Networking Academy managed by SLIIT Faculty of Computing is being ranked as Country Topper at APJC NetAcad Riders 2022 Challenge. He is representing Sri Lanka for Finals on 24th May 2022 . The APJC NetAcad Riders 2022 Competition, organized annually by Cisco Networking Academy, is an interactive networking

Beyond the Basics in ICT – SIPSAVIYA

Join with our virtual classroom “SIPSAVIYA” and broaden your knowledge on the topic “𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗰𝘀 𝗶𝗻 𝗜𝗖𝗧 ” which is specially designed for O/L students. This session will be conducted by Mr. Tharindu Dilshan an Alumni of SLIIT Faculty of Computing who is currently working as a Site Reliability Engineer – Cloud Ops at
What’s Next After Your SLIIT Degree? Online Information Session for SLIIT Alumni on SLIIT Postgraduate Programmes. With the presence of Dr. Anuradha Jayakody, Head – Graduate Studies, Assistant Professor at SLIIT Faculty of Computing and Prof. Ruwan Jayathilaka, MBA Programme Lead – Associate Professor at SLIIT Business School, a special information session for SLIIT Alumni
Join our 44th virtual guest lecture on Applying Business Analytics Tools for Organizations on 08th May 2022 from 03.00 P.M to 05.00 P.M. Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/95743154271?pwd=by84clNXajAzUHROOEorb1hiMkdkUT09 Meeting ID: 957 4315 4271 Passcode: 204407

T20 Traditional Cricket Encounter – SLIIT UNI vs Saegis Campus

Congratulations SLIIT Cricket Team. The SLIIT Cricket Team won by 3 runs against Saegis Campus while scoring 138/4 from their 20 overs during the T20 traditional cricket encounter which was held on the 7th of May 2022 at the Sri Lanka land development cricket ground. The cricket match was organized by the SLIIT Physical Education

18th session of the SBS Research Workshop Series

The 18th session of the research workshop series organized by the SLIIT Business school was held on the 5th of May 2022 focusing on “Introduction to Qualitative Research”. This session was conducted by Dr. Dinuka Wijetunga, Senior Lecturer, Department of Marketing, Faculty of Management & Finance, University of Colombo. The recording is available at: https://lecturecapture.sliit.lk/eplayer.php?id=RGQ5WVE5b0FyNV80NjgwMg==

Importance of Literacy in Early Childhood

𝗜𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘆 𝗶𝗻 𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗵𝗼𝗼𝗱 You are Invited! Join the FREE WEBINAR ​ Presented by Chirangee Tissera the CEO and Founder of ConsultEd LLC. This Webinar will explore the Effects of reading on Child development, Early Literacy skills, Parents’ role in literacy development. Free your Calendar on 𝟮𝟵𝘁𝗵 𝗠𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟮 @ 𝟲𝗣𝗠 For Reservation

SLIIT VS CINEC Friendly Basketball Encounter

The Sports Council of SLIIT successfully concluded the SLIIT VS CINEC Friendly Basketball Encounter at the SLIIT Basketball court at SLIIT Malabe Campus on 05th of May 2022.

What’s next after your SLIIT degree.?

Join a special information session on SLIIT’s MSc and MBA programmes. Learn your eligibility, discount schemes, and more. Date: May 8, 2022 (Sunday) Time: 10.00 AM – 11.00 AM Onwards Platform: Zoom Register for this session: https://zoom.us/meeting/register/tJErde6gpzkuE9bMzgJrBmN0TTYjtu7DkzEt 𝑇ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Contact: 077 760 5077
බුද්ධාභිවන්දනා වාර්ෂික ධර්ම දේශනා SLIIT ව්‍යාපාර පීඨයේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව විසින් වාර්ෂිකව සිදුකරන ධර්ම දේශනාව ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2,563ක් වූ වෙසක් මස 04 වැනි බුධ දින SLIIT මාලඹේ විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී. මෙවර ධර්ම දේශනාව සදහා සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩම කළසේක. උපාධි අපේක්ෂකයෙකුගේ ජීවිතයේ යහපැවැත්මේ වැදගත්කම පිළිබඳ අවබෝධයක්
Congratulations to the New Office Bearers of the Student Interactive Society 2022!
An information session with relevance to Leadership/HRM was held on the 29th of April 2022 for the Gampaha Central Hospital Nursing staff to satisfy their training requirement with the support of Mr. Dilum Perera (Management Associate – SLIIT Business School). An introductory and awareness session to the LJMU Nursing programme, BSc (Hons) Nursing Top-Up degree,

Centre for Open and Distance Education(CODE)

Centre for Open and Distance Education(CODE) was established by the Faculty of Computing of Sri Lanka Institute of Information Technology, the largest non-state degree awarding institute in Sri Lanka. The vision of CODE is to disseminate knowledge and empower the youth to meet the global skill demands. The Centre offers comprehensive courses moulded with hands-on

SLIIT Metro Campus Virtual Information Session

On the 28th of April 2022, the SLIIT Metro Campus Virtual Information Session was conducted through Zoom. The prospective students were given the opportunity to virtually experience SLIIT Metro Campus life as well as received detailed information about Computing and Business degree programmes offered at SLIIT Metro Campus. The participants were entitled to take a

Join our Special Online Information Sessions

Join our Special Online Information Sessions through Zoom on Psychology, Law, Financial Mathematics, Biotechnology and Nursing degree programmes on the 04th of May 2022. 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗡𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗽𝗼𝘁! Link: https://forms.gle/V2vNbu4zJhBwFtBDA

SLIIT Open Athletics Championship 2022

SLIIT Open Athletics Championship 2022 which was held on the 25th & 26th of April at the SLIIT playground was organized by the Physical education & Sports unit. This Annual Athletics Championship consists of events in track and field. More than 200 athletes took part in the tournament and performed exceptionally. Few talented athletes obtained

Online Information Session 2022

SLIIT BUSINESS SCHOOL – GLOBAL FAIR 2022

The 17th session of the research workshop series organized by the SLIIT Business school was held on the 31st of March 2022 focusing on “Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications”. This session was conducted by Prof. R.M.K Tharanga Rathnayaka, Professor in statistics, Sabaragamuwa University of Sri Lanka. The recording is available at:

Imagine Cup 2022 World Finals

It is with great pleasure we announce and congratulate our very own Team Nana Shilpa from SLIIT Faculty of Computing for emerging as one of the WORLD TOP 3 TEAMS at the IMAGINE CUP 2022 “WORLD FINALS” held on 30th March 2022, out of the tens of thousands of students from over 160 countries. Nana

Personal Grooming | SBS | CGU

SLIIT Business School together with SLIIT Career Guidance Unit present a virtual guest lecture on “Personal Grooming”. Connect with this virtual session which will be conducted by Mr.Prassanna Pathmanathan (CEO – Ultimma Training ,Corporate Trainer & President- Colombo Fashion Council) for SLIIT undergraduates, 30th March from 3.00 P.M to 5.00 P.M. Topic: Personal Grooming |
තාක්ෂණික දැනුමින් සන්නද්ධ සිසු පරපුරක් උදෙසා SLIIT – News1st Tech Buzz SL වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන සජීවී වැඩසටහන “අලි මිනිස් ගැටුමට විසඳුමක් ලෙස IOT” (IOT for Resolving Human & Elephant Conflict) මාර්තු 29 වන දින, බිබිල වෙල්ලස්ස ජාතික පාසලේදී පැවැත්විණි. මෙම හරවත් වැඩසටහන මෙහයවනු ලැබුවේ SLIIT මානව ශාස්ත්‍ර හා විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති, ආචාර්ය මලිත විජේසුන්දර මහතා
තාක්ෂණික දැනුමින් සන්නද්ධ සිසු පරපුරක් උදෙසා SLIIT News1st Tech buzz SL වැඩසටහන් මාලාවේ පස්වන සජීවී වැඩසටහන “තාක්ෂණය; වර්තමානයේ ලෝකය සහ අපි” (Technology: Where the world is and where we are?) මාර්තු 28 වන දින, මොනරාගල, ඇතිමලේ ජාතික පාසලේදී පැවැත්විණි. මෙම හරවත් වැඩසටහන මෙහයවනු ලැබුවේ SLIIT ඉංජිනේරු පීඨයේ, විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු අංශයේ ප්‍රධානී, ආචාර්ය නිම්සිරි

EDEX Hybrid Expo 2022

EDEX Hybrid Expo 2022 Exhibition held at Royal College Mas Arena, Colombo 07.
තාක්ෂණික දැනුමින් සන්නද්ධ සිසු පරපුරක් උදෙසා SLIIT News1st Tech buzz SL වැඩසටහන් මාලාවේ සිව්වන සජීවී වැඩසටහන “කෘතීම බුද්ධිය – Artificial Intelligence” – මාර්තු 25 වන දින ත්‍රිකුණාමලය , කන්තලේ අග්‍රබෝධි විද්‍යාලය විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි. මෙම හරවත් වැඩසටහන මෙහයවනු ලැබුවේ SLIIT පරිගණක පීඨයේ, පශ්චාත් උපාධි අංශ ප්‍රධාන සහකාර මහාචාර්ය, ආචාර්ය අනුරාධ ජයකොඩි මහතා විසිනි. පාසල් සිසු සිසුවියන්

WORLD CHAMPION of the 2021 Young Innovators of World Summit Awards

It is with great pleasure we announce that SLIIT Faculty of Computing research project, which was supervised by Dr. Janaka Wijekoon | Co-Supervisor: Ms. Dilani Lunugalage | Ext Supervisor: Dr. Nayani Aratchige from Coconut Research Institute Sri Lanka | Students: Samitha Vidhanaarachchi, Gnanod Chathuramadu Akalanka, Tinali Gunasekara, and Divyani Rajapaksha has won the WORLD CHAMPION

Let’s conquer the world with innovation

තාක්ෂණික දැනුමින් සන්නද්ධ සිසු පරපුරක් උදෙසා Tech buzz SL වැඩසටහන් මාලාවේ පස්වන webinar වැඩසටහන “නව්‍යකරණය සමගින් ලෝකය දිනමු – Let’s conquer the world with innovation ” ZOOM තාක්ෂණය ඔස්සේ මාර්තු 24 වන දින පැවැත්විණි . මෙම වැඩසටහන SLIIT ආයතනයේ පරිගණක පීඨයේ , මහාචාර්ය ප්‍රදීප් අභයගුණවර්ධන මහතා විසින් සිදුකරන ලදී. පාසල් සිසුන් ඇතුලු විශාල පිරිසක් මේ

2022 Imagine Cup World

Congratulations to the undergraduates of SLIIT Faculty of Computing on being selected for 2022 Imagine Cup World Finals! It is with great pleasure we announce that 03 undergraduate projects of SLIIT Faculty of Computing have been selected for the 2022 Imagine Cup World Finals. The 2022 Imagine Cup is a place where students can build
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo