ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Department of Software Engineering

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Prof. Nuwan Kodagoda

Pro Vice Chancellor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Jagath Wickramarathne

Academic Coordinator & Senior Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Dr. Charika Weerasiriwardhane

Senior Lecturer (Higher Grade)
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Dr. Dilshan De Silva

Assistant Professor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Geethanjali Wimalaratne

Senior Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Aruna Ishara Gamage

Senior Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Thilini Jayalath

Senior Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Udara Samaratunge

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. S.M.B. Harshanath

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Disni Sriyaratna

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Janani Tharmaseelan

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Dilani Lunugalage

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Kugathasan Archchana

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Kushnara Suriyawansa

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Thilini Buddhika Jayasingha

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Hansi De Silva

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Thusithanjana Thilakarthna

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Anuththara Kuruppu

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Devanshi Ganegoda

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Didula Chamara

Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Shalini Rupasinghe

Assistant Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Karthiga Rajendran

Assistant Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Sanduni Perera

Assistant Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Poojani Gunathilake

Assistant Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Hasindu Dahanayake

Assistant Lecturer
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Malki Kothalawala

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Tharika Munasinghe

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Dilanka Yureshani

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Suntharasivam Kavivarman

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Madhura Perera

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Mr. Anuruddha Abeysinghe

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Uchini Wijesooriya

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Thanuji Wijerathna

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Rumana Banu

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Dulika Fonseka

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Rashini Liyanarachchi

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Pamala Samarasekara

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Ms. Dinusha Thilakarathna

Instructor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile

Administration Staff

Name Position Telephone විද්යුත් තැපෑල Campus
Ms. Lakmini Abeyrathna Computer Application Assistant +94 11 754 4191 lakmini.a@sliit.lk Malabe
Ms. Sachi Ruwanthika Computer Application Assistant +94 11 754 4192 sachi.r@sliit.lk Malabe
Ms. Subhashini Edirisinghe Secretory +94 11 754 4801 subhashi.e@sliit.lk Malabe
Ms. Iranjali Ariyarathne Management Assistant +94 11 754 4801 iranjali.a@sliit.lk Malabe

Courses Offered by Department of Software Engineering

මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Software engineering is the discipline of designing, creating and maintaining software by applying technologies and practices from computer science, project management, engineering, application domains, interface design, digital assets management and other fields.

පහසුකම්

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo