ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Department Of Information Technology

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Mr. Samantha Rajapaksha

Head | Department of Information Technology
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

මහාචාර්ය. කෝලිය පුලසිංහ

Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

මහාචාර්ය. මහේෂා කපුරුබණ්ඩාර

මහාචාර්ය / පීඨාධිපති ජාත්‍යන්තර අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Pradeepa Samarasinghe

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Anuradha Karunasena

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Yashas Mallawarachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Jayantha Amararachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Prasanna S. Haddela

Data Science Program Coordinator, Academic Coordinator (Metro), Student Counsellor/ Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Anjalie Gamage

Academic Coordinator (Metro), Student Advisor / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Jeewanee Bamunusinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Shyam Reyal

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Sanvitha Kasthuriarachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Uthpala Samarakoon

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Manori Gamage

Lateral Entry Coordinator, Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Namalie Walgampaya

Student Advisor, Time Table Coordinator / Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sanjeevi Chandrasiri

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Nalaka R. Dissanayake

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Bhagyanie Chathurika

Academic Coordinator (Matara), Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dinuka Wijendra

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pradeepa Bandara

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chamari Silva

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Samanthi E.R Siriwardana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Suriyaa Kumari

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thamali Dassanayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pasangi Ratnayake

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Dimuth Adeepa Gunarathne

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Lokesha Weerasinghe

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Oshada Senaweera

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Madhuka Nadeeshani Koralalage

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chethana Liyanapathirana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Nelum Chathuranga

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Lakmini Abeywardhana

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Supunya Swarnakantha

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Vishan Jayasinghearachchi

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jenny Krishara

Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Malgaha Gamage Nadeesa Pemadasa

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Gokulan Yadawan

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Ishara Weerathunga

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Chathurika

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Vijani S. Piyawardana

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Lumini Manthila Wickramasinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Amali Gunasinghe

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilani Kaveendri Hewage

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sandamini Senaratne

Assistant Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Veerandi Kulasekara

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Asiri Gawesha

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Gagan Silva

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Sanka Mohottala

Research Assistant
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Gothami Jayasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Manohari Pinnaduwa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jeewanthi Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Hansi Mayadunnage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Lahiru Jayasekara

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Viraji Wijesiri

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Poornima Harischandra

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chathuski Jayasooriya

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. T.G. Deshan Koshala S

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rashandi Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Mihiran Nallaperuma

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Subhashini Rathnayaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dulani Jayasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Prasangi Edirisinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dinelka Serasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sachithra Thilakarathne

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sajani Perera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rashmi Shamindra

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Devindya Sathsarani

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jayani Vithanage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Tharsika T

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Chathurangi Weerasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rameesha Kankanamge

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Mihitha De Silva

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Baanujah Jeevanathan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dakheela Madanayaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Piumi Nisansala Kiriwaththage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Ishana Navodya Dahanayaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Tharuka Wishvamali

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Nethravi Ranaweera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Dilanka Nayanajith

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Inisha Subasingha

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Nirmani Palliyaguruge

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Harshani Balasooriya

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Kusheni Tharushika

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Anushika Wickamasingha

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Seyon Ramalingham

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thisara Shyamalee

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Kaweesha Hasarinda

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Sithumi Amarasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Vihanga Sankalpa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Janangi Senarathna

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dalani Nanayakkara

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Anjana Abeykoon

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thilini Jayasekara

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Aperame Varatharaj

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dharshika Singarathnam

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Wishalya Tissera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Indumini Kuruppu

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Ashvini Praisoody

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Thameena Rasheed

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilki Rathnaweera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Tharushi Rubasinghe

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Jeyasumangala Rasanayagam

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Aruni Premarathne

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Ramishka Liyanage

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Koshila Muthumali

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Lakshi Kumanayaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Akshi De Silva

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Supipi Karunathilaka

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pumudi Jayawardhana

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Leshan Fernando

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Shashika Perera

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Umayangi Gunarathne

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Pranavi Satheesan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Fathima Rizna

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Ragulan Sivakumaran

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Dilakxi Ketharan

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Chan Sri Manukalpa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Lakshana Assalaarachchi

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Samadhi Rathnayake

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Rivoni De Zoysa

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Ms. Gallegama Amarawansha

Instructor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Administration Staff

Name Position Telephone විද්යුත් තැපෑල Campus
Ms. Lakmini Abeyrathna Computer Application Assistant +94 11 754 4191 lakmini.a@sliit.lk Malabe
Ms. Sachi Ruwanthika Computer Application Assistant +94 11 754 4192 sachi.r@sliit.lk Malabe
Ms. Subhashini Edirisinghe Secretory +94 11 754 4801 subhashi.e@sliit.lk Malabe
Ms. Iranjali Ariyarathne Management Assistant +94 11 754 4801 iranjali.a@sliit.lk Malabe

Courses Offered by Department Of Information Technology

තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Information systems engineering specialty programme is the key to develop and manage complex systems that solve real-world problems. The students get to enhance their knowledge on areas namely, Project management, Software quality assurance, Data management so on so forth.

පරිගණක පද්ධති සහ ජාල ඉංජිනේරු විද්‍යාව

The programme aims to provide students with the knowledge, skills and comprehension required to allow them to contribute to the planning, design and management of modern network based computer systems. The degree programme delivers an extensive knowledge on computer hardware, network engineering, embedded systems, communication systems, interface design and automation.

මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Software engineering is the discipline of designing, creating and maintaining software by applying technologies and practices from computer science, project management, engineering, application domains, interface design, digital assets management and other fields.

පහසුකම්

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo