ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Professor
Computer Systems Engineering View Profile

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Professor / Dean - SLIIT Business School
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. තීක්ෂණ සුරවීර

Professor
Information Management View Profile

මහාචාර්ය. සමන් තිලකසිරි

Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

මහාචාර්ය. චන්දන පෙරේරා

Professor
Mechanical Engineering View Profile

මහාචාර්ය. ලක්ෂ්මන් අලස්

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Pradeep Abeygunawardhana

Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Chulantha Kulasekere

Professor
Electrical & Electronic Engineering View Profile

Dr. Shiromi Karunaratne

Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Prof. Nagalingam Nagendrakumar

Associate Professor | Associate Dean
Information Management View Profile

Prof. Wasantha Rajapakshe

Associate Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Prof. Ruwan Jayathilaka

Associate Professor / Head | Department of Information Management
Information Management View Profile

Dr. Niranga Amarasingha

Associate Professor
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Pradeepa Samarasinghe

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Janaka Wijekoon

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Windhya Rankothge

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Anuradha Karunasena

Assistant Professor
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Dharshana Kasthurirathna

Assistant Professor
Computer Science & Software Engineering View Profile

Dr. Ranjiva Munasinghe

Assistant Professor
Information Management View Profile

Dr. Anuradha Jayakody

Head | Graduate Studies / Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Yashas Mallawarachchi

Senior Lecturer (Higher Grade)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Dr. Samantha Wijewardane

Senior Lecturer (Higher Grade)
Mechanical Engineering View Profile

Dr. Nimsiri Abhayasinghe

Senior Lecturer (Higher Grade)
Electrical & Electronic Engineering View Profile

Dr. Lasantha Seneviratne

Senior Lecturer (Higher Grade)
Electrical & Electronic Engineering View Profile

Dr. Nihal Somaratne

Senior Lecturer (HG)
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Dr. Lakmal Rupasinghe

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. W. K. Wimalsiri

Senior Lecturer (Higher Grade)
Mechanical Engineering View Profile

Dr. Ayantha Gomes

Senior Lecturer (Higher Grade)
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile

Ms. Mano Weligodapola

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Mr. Amila Senarathne

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Samantha Rajapaksha

Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Jagath Wickramarathne

Senior Lecturer
Computer Science & Software Engineering View Profile

Ms. Shashika Lokuliyana

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Prasanna S. Haddela

Student Counsellor/ Senior Lecturer
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile

Mr. Kavinga Abeywardena

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo