ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පුවත්

ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ මහා සංඝරත්නය විසින් අද පෙරවරුවේ මාලඹේ SLIIT ආයතනයේදී සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනාවක් සිදුකල අතර SLIIT ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට නව වසරේ ආශිර්වාද පැතීම මෙහිදී සිදුවිය.

The SLIIT Staff New Year gathering

The SLIIT Staff New Year gathering was held today, 02nd of January 2023 at the New Academic Building. The Chancellor of SLIIT, Professor Lakshman Ratnayake, the Vice Chancellor and CEO of SLIIT, Professor Lalith Gamage, and the Deputy Vice-Chancellor of SLIIT, Professor Nimal Rajapakse, wished everyone a wonderful 2023 year ahead and shared their insights
Prof. Upul Attanayake from the University of Western Michigan University, USA visited SLIIT to have a discussion with the Senior Management team for possible degree collaborations at Undergraduate and Postgraduate levels, potential research collaboration and split PhD opportunities.

SLIIT Postgraduate Open Day 2022 for January Intake 2023

SLIIT Postgraduate Open Day 2022 for January Intake 2023 on-campus event was held on the 27th of November 2022 at SLIIT Malabe Campus. This helped the interested applicants to learn more about UGC & MOHE approved SLIIT postgraduate degree programmes to enhance their career opportunities. These porgrammes have been carefully updated and designed to meet
Congratulations Yasith Mindula Saipath from SLIIT – Faculty of Graduate Studies & Research It is with great pleasure we announce, and for the first time SLIIT introduces students under the post-graduate category from SLIIT – Faculty of Graduate Studies & Research. Research project: “The Virtual Class-room.” Virtual Class Room for Ordinary Level Science Students with
A webinar titled “Resolving Common Confusions in Management.” was successfully conducted by Dr. Shanta R. Yapa, Senior Academic Fellow of Department of Information Management at SLIIT Business School. This informative session was attended by SLIIT graduates, CEOs, and corporate managers, as well as prospective students for the SLIIT MBA programme. The participants were given the

The SLIIT Postgraduate Open Day 2022

The SLIIT Postgraduate Open Day 2022 for the June 2022 Intake were successfully concluded in virtual and hybrid formats last week. On the 17th and 19th of June, the SLIIT Metro Campus Open Day and SLIIT Malabe Campus events were conducted in a hybrid format, allowing prospective students to either visit the campus or virtually

Poson Celebrations at SLIIT

Poson Celebrations at SLIIT -Organized by SLIIT School of Architecture

Phenomenal Research & an Enviable Academic Reputation

Phenomenal Research & an Enviable Academic Reputation Fostering outstanding research and higher education for the postgraduate students are key goals of the SLIIT Faculty of Graduate Studies & Research. The panel of lecturers consists with excellent academic reputation, industry experience and international mindset, ensure the ability to mold students towards critical thinking inculcating a positive
What’s Next After Your SLIIT Degree? Online Information Session for SLIIT Alumni on SLIIT Postgraduate Programmes. With the presence of Dr. Anuradha Jayakody, Head – Graduate Studies, Assistant Professor at SLIIT Faculty of Computing and Prof. Ruwan Jayathilaka, MBA Programme Lead – Associate Professor at SLIIT Business School, a special information session for SLIIT Alumni

What’s next after your SLIIT degree.?

Join a special information session on SLIIT’s MSc and MBA programmes. Learn your eligibility, discount schemes, and more. Date: May 8, 2022 (Sunday) Time: 10.00 AM – 11.00 AM Onwards Platform: Zoom Register for this session: https://zoom.us/meeting/register/tJErde6gpzkuE9bMzgJrBmN0TTYjtu7DkzEt 𝑇ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Contact: 077 760 5077
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo