ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පුවත්

Hack Me if You Can – Capture the Flag tournament

“Hack Me if You Can”: Capture the Flag tournament is happening now! The tournament is a distributed, wide-area cyber security exercise, of which the goal is to test the security skills of the contestants. This year’s competition includes 36 different offensive security issues for the contestants to be solved within a 9-hour period. This year

SLIIT Codefest 2022 – Designathon

Designathon, Sri Lanka’s first and only 24-hour UI/UX design competition, was organized by the Faculty of Computing – SLIIT for the 6th consecutive year as part of SLIIT Codefest 2022. There were 115+ registered groups for the UX design workshops. The top 10 groups selected by the panel of judges from Axiata Digital Labs Were

SLIIT Codefest 2022 – Datathon

SLIIT Codefest 2022 – Datathon Datathon, the biggest Data Science competition organised by SLIIT for the 4th consecutive time as a part of SLIIT Codefest 2022. It is a venue for university students to showcase their skills in the fields of AI/ML and Data Science. This year, over 300 university students, 75+ teams from University

SLIIT Codefest Designathon 2022

SLIIT Codefest Designathon 2022 Designathon, Sri Lanka’s first and only 24-hour UI/UX design competition, was organized by the Faculty of Computing – SLIIT for the 6th consecutive year as part of SLIIT Codefest 2022. There were 115+ registered groups for the UX design workshops. The top 10 groups selected by the panel of judges from

SLIIT Codefest 2022

SLIIT Algothon 2022, a competitive programming contest that was organized under SLIIT Codefest 2022 on the 19th of January at SLIIT premises. This was the third time the event was held and the first time the event was opened to other universities and Higher education institutes. 47 teams with 141 participants from different universities (both

The Exactpro Sri Lanka signed a MoU with the Faculty of Computing

The Exactpro Sri Lanka signed a MoU with the Faculty of Computing – SLIIT on 10th January 2023. This mutually benefitted partnership was initiated by the Industry Engagement Unit of the Faculty of Computing – SLIIT to provide internship opportunities, job placements, industry visits, training programs for students and staff, and knowledge-sharing sessions. Prof. Chandimal
ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ මහා සංඝරත්නය විසින් අද පෙරවරුවේ මාලඹේ SLIIT ආයතනයේදී සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනාවක් සිදුකල අතර SLIIT ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට නව වසරේ ආශිර්වාද පැතීම මෙහිදී සිදුවිය.
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo