ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පුවත්

We would like to congratulate Dr. Dilshan De Silva – Senior Lecturer of Faculty of Computing – SLIIT on obtaining your PhD and winning a Merit Award in the 3MT Thesis Competition. With the aim of empowering postgraduate researchers in Sri Lanka, the Sri Lanka Academy of Young Scientists (SLAYS) is proud to present the

A special guest appearance on Nugasewana programme

Prof. Saman Thilakasiri, Dean – SLIIT – Faculty of Engineering Malabe, Sri Lanka and Prof. Pradeep Abeygunawardhana – Professor of Faculty of Computing – SLIIT will make a special guest appearance on Nugasewana programme – Sri Lanka Rupavahini Corporation on Wednesday 09th of March 2022 to announce details regarding the SLIIT Open Week 2022.

SLIIT March 2022 Convocation!

SLIIT March 2022 Convocation!
තාක්ෂණික දැනුමින් සන්නද්ධ සිසු පරපුරක් උදෙසා Tech Buzz SL වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු webinar වැඩසටහන “කේතකරණය ඔබේ ජීවිතයට” 17 සවස 3.00 ට ZOOM ඔස්සේ ඔබට සම්බන්ද විය හැක. මේ වැඩසටහන මෙහයවනු ලබන්නේ SLIIT ආයතනයේ පරිගණක පීඨයේ , පරිගණක පද්ධති හා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ අංශ ප්‍රධාන ආචාර්ය Nuwan Kodagoda මහතා විසිනි. ඔබත් පහත සදහන් Link එක ඔස්සේ සම්බන්ද

Chair of IEEE Sri Lanka Section for the year 2022

Congratulations Professor Pradeep Abeygunawardhana – Professor of Computer Systems Engineering of Faculty of Computing – SLIIT, for being appointed as the Chair of IEEE Sri Lanka Section for the year 2022.

The NBQSA – The ICT Awards 2021 was held at BMICH

It is with great pleasure we announce that Faculty of Computing – SLIIT research project, which was supervised by Mr. Amila Nuwan Senarathne | Co-Supervisor: Mr. Tharindu Dharmasena has bagged the award of Merit in the Tertiary Category (Business) at NBQSA 2021. The NBQSA – The ICT Awards 2021 was held at BMICH, on Friday,

SLIIT Pirith Chanting 2022

The Maha Sangha under the patronage of Venerable Dr. Kirinde Assaji Swamindra, of the Hunupitiya Gangarama Temple, chanted Seth Pirith at the SLIIT, Malabe campus this morning to seek blessing for the staff and students of SLIIT to have a splendid year ahead.

International Conference on Advancements of Computing (ICAC) 2021

After three days of successful collaboration, discussion, sharing of knowledge and recognition, 2021 International Conference on Advancements of Computing (ICAC) came to an end on 11th December 2021. This year, the conference consisted of technical sessions, an industrial session, a special session and three workshops. The conference was made further colorful with the addition of
An insightful webinar on the evolving topic Cyber Security – “A Career that will stay in-demand for decades to come” organized by the Faculty of Graduate Studies and Research was held successfully on Sunday 07th of November 2021, from 4.00PM Onwards via Zoom platform. The session was interactivity conducted by Dr. Lakmal Rupasinghe, Academic Coordinator
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo