ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

BSc Engineering (Hons)

in Mechanical Engineering (Mechatronics Specialisation)

With strong focus on imparting theoretical knowledge and competency based education, the BSc Engineering (Hons) degree in Mechanical Engineering (Mechatronics Specialization) gives students a hands on experience in real life assignments, group projects and co-curricular activities. The students are also placed for 6 months internship to give a hands on experience of how engineering is practiced in the industry.

One of the more recent developments in engineering, combining basic
mechanical engineering problem-solving and design skills.

Incorporates the expertise of digital electronics and computer systems to develop modern products or to advance industrial systems through automation and use of robotics.

Offers opportunities to develop a range of technical skills in digital electronics, drive technologies, mechanics and software.

 

විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

වෘත්තීය අවස්ථා

  • Manufacturing and Automations
  • Robotic Application
  • Control Systems and Power Generation
  • Modern Automobile Industry
  • කාලය: අවුරුදු 4 යි
  • Entry : February / September
  • Location : Malabe
  • Offshore : Weekdays
  • Examinations : Weekdays

පිවිසුම් අවශ්‍යතා

Minimum of two “C” passes and one “S” pass in GCE Advanced Level (Local) in the Physical Science Stream (Combined Mathematics, Physics and Chemistry) in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT OR Minimum of two “B” passes and one “C” pass in GCE Advanced Level (Cambridge or Edexcel) covering Combined Mathematics, Physics and Chemistry in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
CE1011 Engineering Mechanics 04
ME1010 Engineering Design and Processes 04
EC1021 Electrical Systems 03
MA1302 Engineering Mathematics 1 03
EL1202 English Language Skills I 03
CE1912 Introduction to Sustainable Engineering 02
සෙමෙස්ටර් 2
ME1030 Engineering Skills Development 03
ME1040 Engineering Principles and Communication 04
MT1010 Engineering Materials 04
MA1312 Engineering Mathematics II 03
EC1441 Engineering Programming 03
EL1212 English Language Skills II 02
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
EC2092 Foundations of Digital Design 03
ME2021 Mechanics of Machines I 04
EC2202 Electrical Circuits 03
ME2031 Engineering Drawing 04
MA2302 Engineering Mathematics III 03
EC2131 Microcomputers 03
සෙමෙස්ටර් 2
ME2510 Electronics for Mechatronic Engineers 03
ME2541 Mechatronic Systems Engineering 03
ME2571 Mechatronic Systems modelling 03
ME2041 Thermodynamics 03
EC2212 Electromagnetic and Electromechanical Energy Conversion 03
ME2100 Manufacturing Processes I 03
Humanities I
Industrial Training Part 1
ME2911 Industrial Training I
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
EC3462 Embedded Systems Engineering I 03
ME3620 Control Systems 03
ME3100 Manufacturing Processes II 03
ME3531 Solid Mechanics and Mechanical Design 03
ME3110 Fluid Mechanics and Hydraulic Machinery 03
Humanities II
සෙමෙස්ටර් 2
EC3032 Power Electronics 03
EC3102 Advanced Digital Design 03
ME3081 Engineering Management 03
ME3091 Law for Engineers 03
ME3580 Automation Systems 03
Industrial Training Part 2
ME3911 Industrial training II
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
ME4560 Mechatronic Engineering Project I 04
ME4521 Advanced Automation Systems 03
ME4071 Production and Operations Management 03
ME4111 Industrial Management & Marketing 03
2 Elective Modules from the following:
EC4012 Power Electronics and Drives 03
ME4081 Computer Aided Design and manufacture 03
ME4541 Robotics and Autonomous Systems 03
EC4432 Embedded Systems Engineering II 03
ME4091 Energy Technology and Sustainability 03
සෙමෙස්ටර් 2
ME4590 Mechatronic Engineering Project II 04
ME4181 Industrial Engineering 03
ME4131 Professional Practice 03
3 Elective Modules from the following:
EC4482 Computer Vision and Image Processing 03
ME4150 Automatic Control II 03
ME4550 Object Oriented Programming for Mechatronics Engineers 03
ME4220 Automotive Engineering 03
EC4492 Neural and Fuzzy Systems 03
ME4570 Micro- Mechatronics 03
* Electives to be chosen with the prior approval of the Acadamic Department

* Electives to be chosen with the prior approval of the Acadamic Department

පාඨමාලා ගාස්තු

A semester fee of Rs. 330,000 will have to be paid to SLIIT for a period of 4 years. (Please Note that an year comprises of 2 Semesters)

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 100380005000

of the Nation Trust Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo