ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

සමීක්ෂණ රසායනාගාර

The SLIIT surveying laboratories are particularly catered for our Architecture and constructed to include the following:

 • Mechanics Machine Lab
 • Strength of Materials Lab
 • Environment Lab
 • Machines & Power Electronic Lab
 • Electrical Lab
 • Embedded & Digital Electronic Lab
 • පාලන හා ස්වයංක්‍රිය විද්‍යාගාරය
 • Networking Lab
 • රීම් ස්ටූඩියෝ

ඉංජිනේරු විද්‍යාගාර

අපේ ඉංජිනේරුමය විද්‍යාගාර අති නවීන තාක්ෂණයෙන් හා සුපිරි ක්‍රියාකාරිත්වයකින් යුක්තයි. සෑම විෂය පථයකම ඉංජිනේරු ශිල්පීන්ට පාඨමාලාවලට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඔවුන්ගේ දේශන විද්‍යාගාර තුල මෙහෙයවනු ලැබේ. සියලුම උපකරණ හා පහසුකම් අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කර නවීකරණය කරනු ලබන අතර, අපගේ සිසුන්ට මාර්ගයේ සෑම පියවරක් ම උසස් මට්ටමේ සම්පත් ලබා දීම.

The following are featured at SLIIT’S engineering laboratories.

 • Data communications Laboratories with CISCO, CCNP equipment
 • Robotics & Automation Laboratory
 • Electronic Engineering Lab I
 • Electronic Engineering Lab II
 • Electronic Test & Measurement Lab
 • Communication Systems Laboratory equipped with Telecommunications Instructional Modeling Systems (TIMS)
 • Structural Engineering / Building Materials Lab
 • Production Lab

මුළු දුම්රිය ස්ථාන මැනුම් යන්ත්‍රය

සමීක්ෂණ විද්‍යාගාර

විද්යුත් / ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරීක්ෂණ මිනුම් යන්ත්‍ර

Geotechnical Engineering

ජලශක්ති විද්‍යාගාර

Automation Trainer Facility

යන්ත්‍ර සහ විදුලිබල විද්‍යාගාර

Computer Numerical Control Machine

ජලවිදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Centrifugal Pump

Structural Engineering - Building Materials

පාලන හා ස්වයංක්‍රිය විද්‍යාගාරය

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු වැඩමුළුව

විදුලි බල පද්ධති විද්‍යාගාරය

මණ්ඩල රැස්වීම

රීම් ස්ටූඩියෝ

පන්ති කාමර

ශ්‍රවණාගාරය

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo