ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Course Fee

Engineering Degree Fee - Feb 2022 Intake

Year 1

සෙමෙස්ටර් 1

$ 4,469.00

සෙමෙස්ටර් 2

$ 4,469.00

Year 2

සෙමෙස්ටර් 1

$ 4,594.00

සෙමෙස්ටර් 2

$ 4,594.00

Year 3

සෙමෙස්ටර් 1

$ 4,675.00

සෙමෙස්ටර් 2

$ 4,675.00

Year 4

සෙමෙස්ටර් 1

$ 4,765.00

සෙමෙස්ටර් 2

$ 4,765.00

Total

$ 37,006.00

*All the above mentioned fees are in AUD

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo