ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Bachelor of Business Administration (Hons)

Undertaking a BBA will give you a thorough preparation for business life. The aim is competence in the management of money, people, products and markets. We start with a broad coverage of the academic disciplines that underpin business.

You have the opportunity to apply these academic principles within the context of a mixture of core and optional subjects that will focus on subjects such as diversity and corporate governance. This wide range of skills is necessary in today’s competitive workplace, so as a graduate it will be a great advantage.

Recognized by the University Grants Commission under the Universities Act

පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්යාල සංගමයේ සාමාජිකයෙකි

අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංගමයේ සාමාජික (IAU)

Our degree has professional recognition from the Chartered Management Institute.

You have an option to get double degree’s in 4 years (Students can finish the LJMU Degree and join back to the SLIIT Program to specialize in any area of their choice. (Management/Marketing etc.)

Cost to complete the degree in Sri Lanka is 1/9th of the cost if to complete the degree in UK

Study method

Full-time

Study mode

On-campus

Intake

February / September

Duration

3 years

Entry Criteria

Eligibility for the program are as follows:

  • GCE Advanced Level (Local) - 3 Passes in any Stream
  • G.C.E. Advance Level (Edexcel / Cambridge) - 3 D passes in any stream
  • A pass in the Aptitude Test conducted by SLIIT

Students may also apply with pending Advanced Level Result
(The standard entry route for the program will be from the SLIIT Higher National Diploma (HND) in Business Administration and successful completion bridging module.)

Employers like people with business degrees as the BBA influences our everyday lives. For every organization you need marketing, finance, human resources and people.All of which you will be studying in this degree. This opens up many opportunities for you to gain employment in any of these areas.

ව්‍යාපාර උපාධියක් හැදෑරීමේ අභියෝගය එම පාඨමාලාවේ පරාසය මත රදා පවතී . එක් මොහොතක ඔබ සමාගම් ගිණුම් සමූහයක් විශ්ලේෂණය කරනු ඇත, ඊලඟට ඔබ ආර්ථිකය ගැන සමපේක්ෂනය වනු ඇත.

පරිගණකයේ සංඛ්යානමය පැකේජයක් පවත්වා ගැනීමෙන් පසු විවිධාකාරයේ සංවිධානාත්මක ව්යාපාර ව්යුහයන් දෙස අධ්යනය කිරීමට හැකියාව ලැබේ.මෙම පාඨමාලාවේ විශේෂත්වය වනුයේ ඔබව ඕනෑම මට්ටමකට මුහුණ දිය කුසලතා වලින් පරිපුර්ණ උපාධිධාරියකු හැකි මේ හරහා බිහිවීමයි

කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM0010 Accounting 40
BM1010 Learning & Study Skills 100
BM1030 Microeconomics 50
BM1020 Principles of Management 40
BM1050 Information Technology for Business 50
BM1040 Business Mathematics 40
BM1060 English Language Skills 1 30
සෙමෙස්ටර් 2
BM1070 Self-Management 100
BM1080 Principles of Marketing 50
BM1090 Financial Accounting 40
BM1100 Legal & Political Environment in Business 40
BM1110 Human Resources Management 50
BM1120 English Language Skills II 50
කේතය මොඩියුලය සම්මාන
සෙමෙස්ටර් 1
BM2010 Personal Development Planning 100
BM2020 Organizational Behavior 40
BM2030 Management Accounting 30
BM2040 Macroeconomics 30
BM2050 Business Statistics 40
BM2060 Business Communication 50
සෙමෙස්ටර් 2
BM2070 Leadership and Teamwork 100
BM2080 Operations and Supply Chain Management 40
BM2090 Business Information Systems 50
BM2100 Financial Management 40
BM2110 Operations Research 40
BM2120 Entrepreneurial Essentials 100
Strategic Management
Innovation & Creativity for Business
Researching and Developing a Business Plan for a New Venture
Project Management
Social Enterprise
Diversity Management
Lean Six Sigma
Environment Management
Corporate Governance & Finance

LJMU Programs Hotline: 011 754 4801
Email: ljmu@sliit.lk

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo