பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Georgia State University

Georgia State University, an enterprising public research university, transforms the lives of students, advances the frontiers of knowledge and strengthens the workforce of the future.

The university provides an outstanding education and exceptional support for students from all backgrounds. Georgia State readies students for professional pursuits, educates future leaders, and prepares citizens for lifelong learning. Enrolling one of the most diverse student bodies in the nation, the university provides educational opportunities for tens of thousands of students at the graduate, baccalaureate, associate, and certificate levels.

Type Public research university
Established 1913; 108 years ago
Endowment 170.8 million (2020)
Budget $1.149 billion (2020)
Provost Wendy Hensel
President M. Brian Blake
Academic staff
1,586
Students 52,814 (Fall 2018)
Undergraduates 44,735 (Fall 2018)
Postgraduates 6,789 (Fall 2018)
Location Atlanta, Georgia, United States
Colours Georgia State Blue and White
Affiliations EUA, ACU, UUK, UI
Website www.gsu.edu
WATCH NOW

History

Georgia State University (Georgia State, State, or GSU) is a public research university in Atlanta, Georgia. Founded in 1913, it is one of the University System of Georgia's four research universities. It is also the largest institution of higher education by enrollment based in Georgia and is in the top 10 in the nation in number of students with a diverse majority-minority student population of around 54,000 students, including approximately 33,000 undergraduate and graduate students at the main campus downtown.

Available Transfer Pathways:

  • MS. in Marketing
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo