பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

MS Excel Workshop

The MS Excel Workshop will assist the participants in improving their work productivity &
accuracy by sharpening their skills on MS Excel
At the end of the workshop, MS Excel will no longer just be a skill in the participant’s
curriculum vitae but a value addition to their professional life

  • Introduction to Excel
  • Entering and Editing Data
  • Formatting Data
  • Creating Formulas and Using Functions
  • Working with Lists
  • Printing Data
Registration Status
:
In Progress
Commencing on
:
-
Regular Time
:
Saturday – 9.00 am to 5.00 pm
Duration
:
9 Hours
Program Fee
:
Rs....-Program fee can be paid at any branch of Bank of Ceylon in favor of the SLIIT current A/C
0072821605 and the receipt should be handed over to SLIIT Metro campus before the
commencement of the Program.

[[Program Fee can also be paid by a Credit Cards/Debit card VISA/MASTER at the SLIIT Metro
Campus]
Venue
:
The MS Excel Workshop will be conducted in the SLIIT Metropolitan Campus (16 th Floor, BoC
Merchant Tower, Kollupitiya, Colombo 03). The BoC Merchant Tower is an impressive and an
imposing building with a panoramic view of blue expanse of the Indian Ocean to the West and a
misty mountain range to the East. With its modern infrastructure, BoC Merchant Tower provides
a fine conducive environment for study and research.
Contact
:
Hotline- +94 77 330 0066

General- +94 11 754 4802 / +94 11 230 1904

Certificates/ Transcripts/ Letters can be collected during following days/times only.

Day Time
Saturday 8.30am – 5.30pm

RESERVE A SEAT

To confirm your seat please hand over your bank slip before the class commencement to avoid any disappointments.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo