பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Programming with Microsoft C# .NET

This is a certified Microsoft Academy Course for C# Programming.

Module 1-Introducing C# and the .NET Framework

Module 2 -Using C# Programming Constructs

Module 3-Declaring and Calling Methods

Module 4-Handling Exceptions

Module 5-Reading and Writing Files

Module 6-Creating New Types

Module 7-Encapsulating Data and Methods

Module 8-Inheriting From Classes and Implementing Interfaces

Module 9-Managing the Lifetime of Objects and Controlling Resources

Module 10-Encapsulating Data and Defining Overloaded Operators

Module 11-Decoupling Methods and Handling Events

Module 12-Using Collections and Building Generic Types

Module 13-Building and Enumerating Custom Collection Classes

Module 14-Using LINQ to Query Data

Module 15-Integrating Visual C# Code with Dynamic Languages and COM Components

Commencing on
:
Commencing Soon
Time
:
Commencing Soon
Duration
:
56 Hours
Program Fee
:
Rs.18,200/- (9600 x 2 Installments) Program fee can be paid at any branch of Bank of Ceylon in favor of SLIIT current A/C 0072821605 at Kollupitiya Branch of Bank of Ceylon and receipt should be handed over to SLIIT before commencement of the Program.
[Program Fee can also be paid by a Credit Cards/Debit card VISA/MASTER at the SLIIT Metro Campus] The payment deposit slip should be handed over to SLIIT Metro Campus, Before the class commencing date to avoid any  disappointments.
Venue
:
Level 16, BOC Merchant Tower, 28, St Michael’s Road, Colombo 03.
Contact
:
Hotline :- 0773300066, General- +94 0117544802 +94 11 7543184, +94 11 7543173

 

RESERVE A SEAT

To confirm your seat please hand over your bank slip before the class commencement to avoid any disappointments.

[]
1 Step 1
Programyour full name
First Name
Last Name
Telephone
Previous
Next
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo