ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Prof. Lakshman Ratnayake

Chancellor | Chairman | Professor
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Lalith Gamage

Vice Chancellor | MD | CEO | Professor
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Nimal Rajapakse

Senior Deputy Vice - Chancellor & Provost
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. රාහුල අතලගේ

Pro Vice - Chancellor (Academic)
SLIIT View Profile Officers of the University

මහාචාර්ය. සමන්ත තෙලිජ්ජගොඩ

Pro Vice-Chancellor (Research & International)
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Saman Halgamuge

Deputy Vice Chancellor | Research and International Office (RIC)
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Nuwan Kodagoda

Pro Vice Chancellor
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile පරිගණක පීඨය

Prof. Suren Peter

Professor / Dean
Information Management View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

ආචාර්ය. මලිත විජේසුන්දර

Dean
මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Pradeep Abeygunawardhana

Dean
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Prof. Ayantha Gomes

Dean
සිවිල් ඉංජිනේරු View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Mano Weligodapola

Associate Dean | Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile ව්‍යාපාර පීඨය

Prof. Anuradha Karunasena

Associate Dean (Academic)
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Prof. Dasuni Nawinna

Associate Dean (Research)
Computer Systems Engineering View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Prasanna S. Haddela

Head | Graduate Studies
තොරතුරු තාක්‍ෂණය View Profile පරිගණක පීඨය

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව View Profile පරිගණක පීඨය

Prof. Migara Liyanage

Head | Department of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Dr. Mudith Karunaratne

Head | Department of Materials Engineering
Materials Engineering View Profile ඉංජිනේරු පීඨය

Prof. Sriyani Peiris

Head | Department of Applied Sciences
Department of Applied Sciences View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය

Prof. Sarath Peiris

Head | Department of Mathematics and Statistics
Department of Mathematics and Statistics View Profile මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා පීඨය
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo