ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Course fees

Fees will depend on the programme. Find the schedule below for further details. Plase contact our call center for more details.

Y1- year 1 / Y2- year 2 / Y3- year 3 / Y4- year 4
Two semsters for each year

Faculty of Computing Programmes

Degree Semester Fee Total Programme Fee
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
තොරතුරු තාක්‍ෂණය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
අන්තර් ක‍්‍රි‍්‍රයාකාරීත්ව මාධ්‍ය විද්‍යාව
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) ,
LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2)
LKR 2,740,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
සයිබර් ආරක්ෂාව
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) ,
LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2)
LKR 2,740,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) ,
LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2)
LKR 2,740,000
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
දත්ත විද්‍යාව
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) ,
LKR 350,000 (From Year 2 Sem: 2)
LKR 2,740,000

Business School

Degree Semester Fee Total Programme Fee
BBA (Hons) Specialising in
ගිණුම්කරණය සහ මුල්‍ය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
සැපයුම් හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3, Y4) LKR 2,640,000
BBA (Hons) Specialising in
ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
LKR 330,000 (Till Year 2 Sem: 1) /
350,000 (From Year 2 Sem: 2)
LKR 2,740,000
BBA (Hons) Specialising in
Business Administration - LJMU (UK)
LKR 330,000 (Y1, Y2, Y3) LKR 1,980,000
(Additional fee of GBP 920 to be paid in the final year to SLIIT)

Bank Details

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo