ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Business School Chapter

Mr. Kasun Caldera - President

  • Address: Business School Chapter, Sri Lanka Institute of Information Technology, New Kandy Rd, Malabe, Sri Lanka.
  • Phone: +94 76 232 6665
  • Email: kasun7.cal@gmail.com

Curtin Chapter Sri Lanka

Bathiya Lakmal Priyadarshana - Secretary

  • Address: Curtin Alumni Chapter of Sri Lanka, C/O Director Academic Affairs, Sri Lanka Institute of Information Technology, New Kandy Rd, Malabe, Sri Lanka.
  • Mobile: +94 714 478718
  • Home: +94 112 760963
  • Email:secretary@curtinalumnisrilanka.info

Quantity Surveyors Chapter

Thiwanka Sandarauwan - President

  • Address: Alumni Chapter of Quantity Surveyors, C/O HoD Quantity Surveying,  Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT), New Kandy Rd, Malabe, Sri Lanka.
  • Phone:  +94 11 754 480

SLIIT ISE Chapter

=

SLIIT- Australia chapter

SLIIT – UK Chapter

Provisions for Engineering Chapter

Provision for Computing Chapter

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo