ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Ms. Aishani Jayasinghe

Head of School
Architecture View Profile

Prof. Ranjith Perera

Associate Professor
Architecture View Profile

Mr. Priyan Hettipathirana

Senior Lecturer
Architecture View Profile

Ms. Minushi Polhena

Senior Lecturer
Architecture View Profile

Mr. Padmakumara Navaratne

Senior Lecturer
Architecture View Profile

Ms. Jeeva Wijesundara

Senior Lecturer
Architecture View Profile

Ms. Pramodika Manelgama

Senior Lecturer
Architecture View Profile

Mr. Vishva Herath

Lecturer
Architecture View Profile
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo