ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

1 Step 1
Previous
Next

Addess

Sri Lanka Institute of Information Technology, New Kandy Road, Malabe.

Curtin
University

ඇමතීම්

+94 76 555 89 89

E-mail

curtin@sliit.lk

Liverpool John Moores University

ඇමතීම්

+94 11 754 4801

E-mail

ljmu@sliit.lk

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo