ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

[]
1 Step 1
Your Name
ඇමතීම්
Subject
Survey
UndergraduatePostgraduate
Interested in
Message
0 /
Previous
Next

Addess

Sri Lanka Institute of Information Technology, New Kandy Road, Malabe.

Addess (Metro Campus)

Sri Lanka Institute of Information Technology
BOC Merchant Tower, No #28, St Michael’s Road, Colombo 03.

ඇමතීම්

+94(0)11 754 3920

E-mail

globaledu@sliit.lk

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo