ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Freshers' Day

SLIIT Freshers' Day 2019
SLIIT Freshers' Day 2015
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo