ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

QS Degree Programs:

Bachelor of Science (Hons) Quantity Surveying

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo