பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan
Meeting Title Join
உளவியல்
Time: May 04, 2022 - 09:30 AM Meeting ID: 920 5843 4685
View Recording
Law
Time: May 04, 2022 - 10:00 AM Meeting ID: 922 3735 7601
View Recording
Financial Mathematics
Time: May 04, 2022 - 10:00 AM Meeting ID: 963 6489 4343
View Recording
Biotechnology
Time: May 04, 2022 - 11:00 AM Meeting ID: 980 9118 3091
View Recording
Nursing
Time: May 04, 2022 - 11:30 AM Meeting ID: 957 2009 3387
View Recording
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo