பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Meet Your Favorite Super Hero @ SLIIT

Comic Con is one of the most awaited event of the SLIIT Orientation Programme, this will be happening on 30th November (Thursday) 2017, 1.30pm Onwards at the common area of SLIIT Malabe.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo