பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT Career Day 2016

SLIIT Career Day 2016 is organized to enable SLIIT students and potential employers to interact with each other directly to discuss career prospects, industry trends and the opportunities available in the employment market.

All SLIIT undergraduates and alumni are welcome to attend SLIIT Career Day 2016 on 1st of October 2016.

URL : https://www.sliit.lk/events/sliit-career-day-2016/
Venue : Main Auditorium, Malabe Campus

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo