பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

1 Step 1
Previous
Next

Addess

Sri Lanka Institute of Information Technology, New Kandy Road, Malabe.

Curtin
University

அழைப்புக்

+94 76 555 89 89

E-mail

curtin@sliit.lk

Liverpool John Moores University

அழைப்புக்

+94 11 754 4801

E-mail

ljmu@sliit.lk

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo